Detail publikace

Praha–Tokio: Paralely, nebo vztahy?

JACKSON, L.

Originální název

Praha–Tokio: Paralely, nebo vztahy?

Anglický název

Prague-Tokyo: Parallels or Relationships?

Typ

redakční článek

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Výstava „1920–2020 Praha–Tokio: vlivy, paralely, tušení společného“, která navíc v interiéru galerie Jaroslav Fragnera představuje celou řadu pozoruhodných modelů a současnou variantu čajového domku od Jakuba Fišera nebo video umělce Marka Thera Mitsu, které interpretuje příběh Mitsuko Maria Thekla Coudenhove-Kalergi, která v 19. století přišla do šumavského pohraničí, je výrazným a povedeným příspěvkem pro česko-japonské vztahy v oblasti architektury, designu a kultury. Celý projekt se však mohl držet cílevědomé koncepce Heleny Čapkové, která k „vlivologii“ přistupuje poučeně a kriticky. Soustředěná rekonstrukce vybraných momentů a historicky bližších či vzdálenějších situací v česko-japonských vztazích, doplněná o osobní zkušenosti a výpovědi (ať slovní či obrazové), je nosný koncept a byl by zcela dostatečný. Nebylo nutné tento cíl zaplevelovat povrchně tušenými paralelami, a když, tak jen ve výstavě. Nic totiž o vzájemných vztazích nevypovídají a o architektonických projektech neříkají nic navíc, než že v Čechách i v Japonsku existují stavby, které jsou dřevěné, které mají sedlovou střechu, které mají oplechovaný exteriér atd. Dovnitř architektonické, kritické a teoretické veřejnosti se tím současně ukazuje, že zatímco umíme analyzovat historickou architekturu, když má dojít na trefnou a hlubinnou komparaci architektury současné, jsme často bezradní.

Anglický abstrakt

The exhibition "1920–2020 Prague – Tokyo: Influences, Parallels, Guessing the Common", which in the interior of the Jaroslav Fragner Gallery presents a number of remarkable models and a contemporary variant of the tea house by Jakub Fišer or a video by Marek Thero Mitsu interpreting the story of Mitsuko Maria Thekl Coudenhove-Kalergi, which came to the Šumava borderland in the 19th century, is a significant and successful contribution to Czech-Japanese relations in the field of architecture, design and culture. However, the whole project was able to adhere to Helena Čapková's purposeful concept, who approaches "influence" instructively and critically. Concentrated reconstruction of selected moments and historically closer or more distant situations in Czech-Japanese relations, supplemented by personal experience and utterance (whether verbal or pictorial), is a fundamental concept and would be quite sufficient. It was not necessary to blend this goal with superficially suspected parallels, and if so, only in the exhibition. They say nothing about mutual relations and say nothing more about architectural projects than that in the Czech Republic and Japan there are buildings that are wooden, have a gabled roof, have a tin exterior, etc. Inside the architectural, critical and theoretical public, it also shows that while we can analyze historical architecture when it comes to a concise and in-depth comparison of contemporary architecture, we are often clueless.

Klíčová slova

architektura; Praha; Tokio; japonsko; Galerie Jaroslava Fraagnera; moderní architektura

Klíčová slova v angličtině

architecture; Prague; Tokyo; Japan; Jaroslav Fraagner Gallery; modern architecture

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

9. 6. 2021

Nakladatel

ERA Media, s. r. o.

Místo

Praha

Strany od

10

Strany do

11

Strany počet

2

URL

BibTex

@misc{BUT171768,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Praha–Tokio: Paralely, nebo vztahy?",
  year="2021",
  pages="10--11",
  publisher="ERA Media, s. r. o.",
  address="Praha",
  url="http://www.era21.cz",
  note="editorial"
}