Detail publikace

Veřejné soukromí: Archiválie Byt prezidenta republiky

ZIKMUND-LENDER, L.

Originální název

Veřejné soukromí: Archiválie Byt prezidenta republiky

Anglický název

Public Privacy: The Presidential Apartment File

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Především se ukazuje, že architektonickou historiografií budovaný příběh o jedinečnosti a neopakovatelnosti Plečnikova génia, který dokázal přeměnu Hradu v sídlo demokratického prezidenta navrhovat a realizovat distančně z Lublaně, není až tak jednoznačná. Na Hradě současně pracovali další tři architekti – Rothmayer, Fiala a Sucharda, kteří jeho vize – často dle protichůdných a rozporuplných instrukcí, jak si stěžoval Fiala, uváděli v život. Zásadní byl také administrativní aparát Stavební správy a Hospodářské správy, který dokázal pružně komunikovat s dodavateli a realizátory a kromě jiného zprostředkovávat a vyjednávat vůli prezidenta a především jeho nekompromisní dcery. A jak ukazuje příklad Kotěrova angažmá na Pražském hradě, nebylo nejprve zcela jisté, že by Plečnik měl ovládnout veškeré práce na Hradě, jak se to nakonec během dvacátých let stalo. Na Plečnikově ovládnutí všech úprav exteriérových prostor i interiérových zásahů a přestaveb nemá ani tak zásluhu Alice Masaryková, ale spíš ne tak časté, zato o to razantnější zásahy prezidenta. Drobnohledné soustředění na každodennost přeměn Pražského hradu, přesné rekonstrukce ideových i ryze praktických těžkostí v jejich prosazování, finanční a organizační stránky celé věci, způsobu vyjednávání mezi prezidentovou rodinou, hlavním architektem, realizačními architekty a hradními úředníky, to vše vykresluje přeměny, úpravy a vybavování bytu prezidenta v druhém patře jižního křídla Pražského hradu v poněkud jiném světle. Už to není dotek kongeniality jediného architekta a jediného sofokrata, jak jsme si zvykli o prezidentu Masarykovi smýšlet, ale je to daleko plastičtější a lépe představitelná synergie rutinní a administrativní práce, kombinace diplomatických i méně diplomatických vyjednávání, finančních a realizačních limitů a především jednotlivých profesních a osobních zájmů.

Anglický abstrakt

Above all, it turns out that the story of the uniqueness and uniqueness of Plečnik's genius, built by architectural historiography, who managed to transform the Castle into the seat of the democratic president remotely from Ljubljana, is not so clear-cut. At the same time, three other architects worked at the Castle - Rothmayer, Fiala and Suchard, who often brought his visions to life, as Fiala complained, according to conflicting and contradictory instructions. The administrative apparatus of the Construction Administration and the Economic Administration was also crucial, as it was able to communicate flexibly with suppliers and implementers and, among other things, mediate and negotiate the will of the president and, above all, his uncompromising daughter. And as the example of Kotěr's engagement at Prague Castle shows, it was not entirely certain at first that Plečnik should master all the work at the Castle, as eventually happened during the 1920s. Alice Masaryková does not have much credit for Plečnik's mastery of all modifications of exterior spaces as well as interior interventions and reconstructions, but rather not so frequent, but even more drastic interventions of the president. A small concentration on the everyday transformations of Prague Castle, precise reconstructions of ideological and purely practical difficulties in their enforcement, financial and organizational aspects of the whole thing, the way of negotiations between the president's family, chief architect, implementation architects and castle officials, all depict transformations, modifications and furnishing of the President on the second floor of the south wing of Prague Castle in a slightly different light. It is no longer a touch of the congeniality of a single architect and a single sophocrat, as we have become accustomed to thinking of President Masaryk, but a far more plastic and imaginable synergy of routine and administrative work, a combination of diplomatic and less diplomatic negotiations, financial and implementation limits and especially individual professional and personal interests.

Klíčová slova

Archiv; Pražský hrad; Archiv Pražského hradu; Byt prezidenta republiky; Tomáš Garrique Masaryk; Jan Morávek; Jan Kotěra; Jože Plečnik; Otto Rothmayer; Stanislav Sucharda ml.

Klíčová slova v angličtině

Archive; Prague Castle; Archive of the Praque Castle; Presidential Apartment; Tomáš Garrique Masaryk; Jan Morávek; Jan Kotěra; Jože Plečnik; Otto Rothmayer; Stanislav Sucharda ml.

Autoři

ZIKMUND-LENDER, L.

Vydáno

1. 5. 2020

Nakladatel

Scriptorium

Místo

Praha

ISBN

978-80-7649-002-4

Kniha

Hradu a obci: Sto let Archivu Pražského hradu 1920–2020

Číslo edice

1

Strany od

81

Strany do

92

Strany počet

12

URL

BibTex

@inbook{BUT163928,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Veřejné soukromí: Archiválie Byt prezidenta republiky",
  booktitle="Hradu a obci: Sto let Archivu Pražského hradu 1920–2020",
  year="2020",
  publisher="Scriptorium",
  address="Praha",
  edition="1",
  pages="81--92",
  isbn="978-80-7649-002-4",
  url="https://www.kosmas.cz/knihy/274564/hradu-a-obci/"
}