Detail publikace

Konec idylických časů: Spor architektů o novostavbu Spořitelny královéhradecké v letech 1930–1940

ZIKMUND-LENDER, L.

Originální název

Konec idylických časů: Spor architektů o novostavbu Spořitelny královéhradecké v letech 1930–1940

Anglický název

The end of idyllic times: The dispute of architects about the new building of the Savings Bank of Hradec Králové in 1930–1940

Typ

přednáška

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Třicátá léta znamenala v Hradci Králové útlum městské zástavby. Jeden z největších a současně nejvleklejších záměrů této doby byl plán novostavby, dostavby nebo přestavby Spořitelny královéhradecké, která byla kromě městského bankovního domu také významným investorem veřejné výstavby. Provizorní dostavbu starého sídla na Velkém náměstí provedl v letech 1930–1931 Jan Rejchl, následně představitelé spořitelny plánovali novostavbu od Oldřicha Lisky. Následoval záměr spojit novostavbu spořitelny s novostavbou galerie, na což byla vyhlášena soutěž. Pak se staveniště přesunulo na místo někdejší Pražské brány, aby se nakonec záměr znovu vrátil na Velké náměstí. Celý dobře dokumentovaný příběh ale současně ukazuje, jak se proměnily někdejší korektní a kolegiální vztahy mezi architekty působícími v Hradci: architekti se napadali, pomlouvali, kradli si nápady a předli nejrůznější intriky. Složitá anabáze se dotkla skutečně skoro všech předních architektů činných v Hradci: Jana Rejchla, Oldřicha Lisky, Josefa Fňouka, Josefa Gočára, Aloise Kubíčka, Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma, Evžena Linharta, Václava F. Hofmana, Josefa Havlíčka, Karla Mahrly, Vladimíra Krcha či Vladimíra Zkárejse. Veškeré plány se ukázaly problematické také z památkového hlediska, což dokládá korespondence s památkovým úřadem, do níž se vložil Zdeněk Wirth, a intervence Klubu přátel starého Hradce. Přednáška zrekonstruuje tuto málo známou anabázi a bude se věnovat vztahům mezi jednotlivými architekty a jejich proměnami, což vrhá nové světlo na interpretaci meziválečné architektury Hradce Králové.

Anglický abstrakt

The 1930s meant a decline in urban development in Hradec Králové. One of the biggest and at the same time longest intentions of this time was the plan of new building, completion or reconstruction of the Savings Bank of Hradec Králové, which was besides the town bank house also an important investor of public construction. Jan Rejchl carried out the provisional completion of the old mansion on Velké náměstí in the years 1930–1931. Subsequently, the representatives of the savings bank planned a new building by Oldřich Liska. This was followed by the intention to link the new building of the savings bank with the new building of the gallery, for which a competition was announced. Then the construction site moved to the site of the former Prague Gate, and eventually the project returned to Velké náměstí. At the same time, the whole well-documented story shows how the former fair and collegial relations between the architects working in Hradec have changed: the architects attacked, defamed, stole ideas and intrigues. The complex anabasis affected almost all the leading architects active in Hradec: Jan Rejchl, Oldřich Liska, Josef Fňouk, Josef Gočár, Alois Kubíček, Jindřich Freiwald and Jaroslav Böhm, Evžen Linhart, Václav F. Hofman, Josef Havlíček, Karel Mahrla, Vladimír Krch or Vladimír Zkárejs. All plans proved to be problematic also from the point of view of monuments, which is evidenced by correspondence with the monument office, in which Zdeněk Wirth joined, and the intervention of the Club of Friends of Old Hradec. The lecture will reconstruct this little-known anabasis and will focus on the relationships between individual architects and their transformations, which sheds a new light on the interpretation of the interwar architecture of Hradec Králové.

Klíčová slova

Hradec Králové; Josef Gočár; Jan Rejchl; Oldřich Liska; Josef Fňouk; Spořitelna královéhradecká

Klíčová slova v angličtině

Hradec Králové; Josef Gočár; Jan Rejchl; Oldřich Liska; Josef Fňouk; The Saving Bank of Hradec Králové

Autoři

ZIKMUND-LENDER, L.

Vydáno

27. 11. 2019

Nakladatel

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Místo

Hradec Králové

URL

BibTex

@misc{BUT162584,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Konec idylických časů: Spor architektů o novostavbu Spořitelny královéhradecké v letech 1930–1940
",
  year="2019",
  publisher="Muzeum východních Čech v Hradci Králové",
  address="Hradec Králové",
  url="https://muzeumhk.cz/archiv-akci/708-konec-idylickych-casu-spor-architektu-o-novostavbu-sporitelny-kralovehradecke-v-letech-1930-1940.html",
  note="lecture"
}