Detail publikace

Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech

KOPÁČIK, G.

Originální název

Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech

Anglický název

Urbanisms at the Faculty of Architecture BUT Brno in historical context

Typ

přednáška

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Vize ideálního města se vždy snaží skloubit mnohdy neslučitelné požadavky jednotlivých uživatelů území, je obrazem aktuální společenské poptávky a společně s územně plánovacími nástroji jakousi dohodou o cílech i pravidlech budoucího využívání území. Je užitečné sledovat, jak se aktuální dobová společenská situace promítá nejen do urbanistických idejí, ale také do výzkumu a výuky, která v tomto oboru probíhá v Brně již bezmála 100 let. Výzkum se zabývá nejen minulostí, ale na základě potřeby řešení nových urbanistických problémů definuje také nové požadavky na profesy architekta-urbanisty, dnes již nestačí, aby byl urbanista proškolen ve funkčním uspořádání sídel, ale měl by být rovněž „komunikátorem“, „mediátorem“, „facilitátorem“…

Anglický abstrakt

The vision of an ideal city is always trying to combine the often incompatible demands of individual urban territory users. It is an image of the current social demand and, together with the land-use planning tools, it is also something like an agreement about aims and rules for the future use of the territory. It is useful to observe how the current contemporary social situation reflects not only on urban ideas but also on research and education that has been taking place in Brno for almost 100 years. The research not only deals with the past, but also defines the new requirements for architect-urban planner as a solution to new urban problems. Nowadays, it is no longer enough for the town planner to be trained in the functional arrangement of cities, but he or she should be also a "communicator", "mediator" "facilitator" ... ¨

Klíčová slova

urbanismus, územní plánování, architektura, fakulta architektury, urbanistický výzkum, výuka urbanismu

Klíčová slova v angličtině

urbanism, urban planning, architecture, faculty of architecture, urban research, urban education

Autoři

KOPÁČIK, G.

Vydáno

12. 2. 2018

BibTex

@misc{BUT145855,
  author="Gabriel {Kopáčik}",
  title="Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech",
  year="2018",
  note="lecture"
}