Detail publikace

Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku

PROCHÁZKA, P. CIPÍN, R. VOREL, P. MARTIŠ, J.

Originální název

Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku

Anglický název

Research and development work consisting in the development of a laboratory functional sample following the previous contractual development

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předmětem zakázky byl vývoj DC/DC měniče s výkonem cca 1 kW s předřazeným trojfázovým šestipulzním usměrňovačem. Usměrňovač je napájen trofázovým harmonickým napětím s proměnnou amplitudou (od cca 29 V do cca 95 V) a s proměnným kmitočtem (v řádu jednotek kHz). Měnič reguluje výstupní stejnosměrné napětí na konstantní hodnotu 28,5V. Podmínkou zadání byla vysoká hustota integrace (tj. dosažení velké měrné objemové hustoty výkonu – miniaturní provedení celého zařízení). Součástí zakázky byl návrh silové a řídicí části včetně poměrně složité soustavy ochran a hlášení podle konkrétní specifikace zadání. Dále pak návrh desek plošných spojů, výroba, montáž, oživení prvotního zkušebního vzorku zařízení a provedení některých ověřovacích měření..

Anglický abstrakt

The subject of the contract was the development of a DC / DC converter with an output of about 1 kW with a pre-installed three-phase six-pulse rectifier. The rectifier is powered by a three-phase harmonic voltage with varying amplitude (from about 29 V to about 95 V) and a variable frequency (in kHz). The inverter controls the DC output voltage to a constant value of 28.5V. The condition of the assignment was the high density of integration (ie achievement of a high specific density density density - miniature design of the whole device). Part of the contract was the design of a power and control part, including a relatively complex system of protection and reporting according to a specific specification of the assignment. In addition, design of printed circuit boards, production, assembly, recovery of the initial test sample of the equipment and implementation of some verification measurements.

Klíčová slova

spínaný zdroj

Klíčová slova v angličtině

switching power sources

Autoři

PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J.

Vydáno

27. 1. 2017

Strany od

1

Strany do

2

Strany počet

2

BibTex

@misc{BUT144693,
  author="Petr {Procházka} and Radoslav {Cipín} and Pavel {Vorel} and Ivo {Pazdera}",
  title="Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku",
  year="2017",
  pages="1--2",
  note="summary research report - contract. research"
}