Detail publikace

Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení

RUBINA, A. BLASINSKI, P. RUBINOVÁ, O.

Originální název

Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení

Anglický název

Airconditioning – part 3, cooling

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

S rostoucím požadavkem na komfort, stejně jako se zpřísňujícími se požadavky na pracovní prostředí a změnami trendů v používání aktuálně moderních stavebních materiálů (sklo, beton), je pří návrhu staveb využívané strojní chlazení vzduchu. Termodynamická úprava vzduchu, kterou označujeme jako chlazení, je poměrně komplikovaný proces, zejména z důvodu doprovodné kondenzace vzduchu na povrchu chladiče. Tato může být buď žádaná (odvlhčení v mokrých provozech) nebo pouze výsledek požadavku na nižší teploty přiváděného vzduchu s pojených s vyššími hladícími výkony, při použití prostorově kompaktnějších konstrukcí samotných chladičů vzduchu. Teplosměnná plocha výměníku je poté nedostatečná a dosažení zvýšení chladícího výkonu je možné pouze pomocí snížení povrchové teploty chladiče. Pokud je tato povrchová teplota chladiče nižší, než teplota rosného bodu chlazeného vzduchu dochází ke kondenzaci vodní páry v ochlazovaném vzduchu a tedy snížení chladicího výkonu o energii potřebnou na skupenskou změnu vodní páry na kapalinu.

Anglický abstrakt

With the increasing requirement for comfort, as well as the zpřísňujícími with the requirements of the working environment and changes in trends in the use of the currently modern materials (glass, concrete), the design of the buildings used by the cooling of air. Thermodynamic air treatment, which we refer to as cooling, is a fairly complicated process, especially because of the backing of condensation on the surface of the air cooler. This can be either the top-(dehumidification in wet premises) or just the result of the request to lower the temperature of the incoming air with bonded with higher performance when using the wiper spatially compact structures themselves air coolers. Heat exchange surface of the exchanger is then insufficient, and achieve increased cooling capacity is only possible by reducing the surface temperature of the cooler. If the surface temperature of the cooler lower than the dew point temperature of cooled air condensing water vapor in the air and thus reduce the ochlazovaném of the cooling performance of the energy required to change water vapour on liquid.

Klíčová slova

vzduchotechnika, chlazení, efektivní povrchová teplota chladiče, obtokový součinitel

Klíčová slova v angličtině

airconditioning, refrigeration, the effective surface temperature of the cooler, shunt coefficient

Autoři

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.

Vydáno

14. 3. 2017

Nakladatel

Cech topenářů a instalatérů ČR

Místo

Brno

ISSN

1214-7583

Periodikum

CTI INFO

Ročník

27

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

8

Strany do

10

Strany počet

3

BibTex

@article{BUT134157,
  author="Aleš {Rubina} and Petr {Blasinski} and Olga {Rubinová}",
  title="Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení",
  journal="CTI INFO",
  year="2017",
  volume="27",
  number="1",
  pages="8--10",
  issn="1214-7583"
}