Detail publikace

Suroviny pro výrobu izolačních žárovzdorných materiálů

ŠOUKAL, F. LANG, K. TVRDÍK, L.

Originální název

Suroviny pro výrobu izolačních žárovzdorných materiálů

Anglický název

Raw materials for production of insulation refractories

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Při výrobě tepelně izolačních žárovzdorných materiálů se využívá různých přístupů k dosažení nízkých hodnot součinitele tepelné vodivosti. Základním principem, který se zde uplatňuje, je výrazná přímá závislost součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti materiálu. Proto je výroba izolačních žárovzdorných materiálů založena především na tzv. lehčení, tj. cíleném snižování objemové hmotnosti. Mezi základní způsoby lehčení žárovzdorných materiálů patří aplikace vylehčujících ostřiv, přídavek vyhořívajících přísad a provzdušňování až napěňování materiálů vycházející z různých fyzikálních a chemických principů. Velmi rozšířené je používání vylehčujících ostřiv, což jsou materiály, které mají vhodnou objemovou hmotnost, strukturu a žárovzdornost. Část vylehčujících ostřiv tvoří přírodní materiály a část materiály umělé/průmyslové, které jsou buď cíleně vyráběny pro tento účel, anebo se jedná o různé vedlejší produkty průmyslových výrob, často po odpovídající technologické úpravě. Předmětem tohoto příspěvku je upozornit na rozmanitost struktur těchto ostřiv ve vztahu k jejich objemové hmotnosti a aplikovatelnosti především ve výrobě izolačních litých žárovzdorných materiálů.

Anglický abstrakt

In the manufacture of thermally insulating refractory materials different approaches to achieve low values ​​of thermal conductivity are used. The basic principle that applies here is significant direct dependence of thermal conductivity on density of the material. Therefore, the production of insulating refractory materials mainly based on the so-called foaming, ie. Targeted reduction of density. The basic methods foaming refractories include application vylehčujících sands, addition of burnable additives and aeration until foaming materials based on various physical and chemical principles. Widespread use is vylehčujících sands, which are materials which have a suitable density, texture, and heat resistance. Part vylehčujících grog made from natural materials and part of artificial materials / industry that are either specifically produced for this purpose, or they are different by-products of industrial processes, often after adequate technological treatment. The subject of this paper is to highlight the diversity of structures of the opening material in relation to their density and applicability, especially in the manufacture of insulating cast refractories

Klíčová slova

izolační, žárovzdorný, tepelná vodivost, objemová hmotnost, suroviny

Klíčová slova v angličtině

insulation, refractory, thermal conductivity, density, raw materials

Autoři

ŠOUKAL, F.; LANG, K.; TVRDÍK, L.

Rok RIV

2015

Vydáno

6. 10. 2015

ISBN

978-80-02-02610-5

Kniha

SUROVINY 2015

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT120931,
  author="František {Šoukal} and Karel {Lang} and Lukáš {Tvrdík}",
  title="Suroviny pro výrobu izolačních žárovzdorných materiálů",
  booktitle="SUROVINY 2015",
  year="2015",
  pages="1--8",
  isbn="978-80-02-02610-5"
}