Detail publikace

Statistika, stochastické procesy, operační výzkum

BAŠTINEC, J.

Originální název

Statistika, stochastické procesy, operační výzkum

Anglický název

Statistics, Stochastic Processes, Operation Research

Typ

skriptum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Materiál je určen pro předmět DMA1, který e věnuje upevnění a rozšíření znalostí studentů v blasti teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a vybraných metod z teorie operačního výzkumu. Proto se začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů. Z operačního výzkumu je do kurzu zařazeno lineární programování a jeho geometrické i algebraické řešení, dopravní a přiřazovací úloha a přehled o dynamickém a pravděpodobnostním programování a metodách skladových zásob. V této části jsou ilustrační příklady brány především z ekonomie. Dále předmět obsahuje úvod do teorie náhodných procesů: typy. Proto je v jeho úvodu zařazeno nejdříve opakování potřebného matematického aparátu (matice, determinanty, řešení rovnic, rozklad na parciální zlomky, pravděpodobnost). Poté je budována teorie náhodných procesů, kde se věnujeme Markovským procesům a řetězcům, a to jak diskrétním, tak i spojitým. Je provedena základní klasifikace stavů a studenti jsou seznámeni se způsoby jejich určení.Velká pozornost je věnována jejich asymptotickým vlastnostem. V další části se zavádí ocenění přechodů mezi jednotlivými stavy a studenti jsou seznámeni s rozhodovacími procesy a s možnostmi jejich řešení. V závěru se zmíníme o skrytých Markovských procesech a možnostech jejich řešení.

Anglický abstrakt

The course focuses on consolidating and expanding students' knowledge of probability theory, mathematical statistics and theory of selected methods of operations research. Thus it begins with a thorough and correct introduction of probability and its basic properties. Then we define a random variable, its numerical characteristics and distribution. On this basis we then build descriptive statistics and statistical hypothesis testing problem, the choice of the appropriate test and explanation of conclusions and findings of tests. In operational research we discuss linear programming and its geometric and algebraic solutions, transportation and assignment problem, and an overview of the dynamic and probabilistic programming methods and inventories. In this section the illustrative examples are taken primarily from economics. In the next the course includes an introduction to the theory of stochastic processes types. Therefore, it starts with repetition of necessary mathematical tools (matrices, determinants, solving equations, decomposition into partial fractions, probability). Then we construct the theory of stochastic processes, where we discuss Markovský processes and chains, both discrete and continuous. We include a basic classification of state and students learn to determine them. Great attention is paid to their asymptotic properties. The next section introduces the award transitions between states and students learn the decision-making processes and their possible solutions. In conclusion, we mention the hidden Markov processes and possible solutions.

Klíčová slova

pravděpodobnost, matematická statistika, operační výzkum

Klíčová slova v angličtině

probability theory, mathematical statistics, operations research

Autoři

BAŠTINEC, J.

Vydáno

3. 11. 2014

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

247

Strany počet

247

BibTex

@misc{BUT112114,
  author="Jaromír {Baštinec}",
  title="Statistika, stochastické procesy, operační výzkum",
  year="2014",
  pages="1--247",
  address="Brno",
  note="course reader"
}