Detail publikace

Analýza ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami

GALÁŽ, Z. MEKYSKA, J. MASAROVÁ, L.

Originální název

Analýza ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami

Anglický název

Analýza ručne psaného projevu u pacientů postižených neurologickými onemocneními

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

slovenština

Originální abstrakt

Článok sa venuje problematike analýzy ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami. V stručnosti je pojednané o jednotlivých neurologických onemocneniach a ich dopade na ručne písaný prejav. Táto práca sa ďalej zaoberá diagnostikou Parkinsonovej nemoci metódou klasifikácie parametrov, počítaných zo záznamov ručne písaného prejavu a tiež vhodnosťou týchto parametrov a použitých klasifikátorov, za účelom dosiahnutia maximálnej úspešnosti diagnostiky Parkinsonovej nemoci. V práci bola dosiahnutá úspešnosť správneho zaradenia záznamu ručne písaného prejavu do tried (pacient trpiac Parkinsonovou nemocou/zdravý človek) rovná 81,82 %. Ďalej bolo zistené, že najvyššiu úspešnosť klasifikácie dosahujú komplexnejšie cvičenia, napr. cvičenie pri ktorom pacienti píšu slová, slovné spojenia a vety, s najvyššou percentuálnou úspešnosťou klasifikácie rovnou 81,82 %. V práci boli ďalej vypočítané najvhodnejšie parametre pre všetky cvičenia, navrhnuté v spolupráci s I. Neurologickou klinikou Lekárskej fakulty Masarykovy univerzity a Fakultnej nemocnice u sv. Anny v Brně, použité pri diagnostike písomného prejavu.

Anglický abstrakt

This article deals with analysis of hand-written text of patients with neurological disorders. In short, it deals with various neurological disorders and their impact on hand-written text. This work also deals with a diagnosis of Parkinson's disease, by classifying parameters, calculated from records of hand-written text and with issue of suitability of the parameters and the classifiers, in order to achieve maximum percentage success rate of Parkinson's disease diagnosis. The highest obtained accuracy of correct classification of hand-written records into classes (pacient with Parkinson's disease/healthy people) is equal to 81,82 %. It was discovered, that the highest classification accuracy is achieved by using more complex exercises, for example exercises in which patients write words, phrases and sentences. Also, in collaboration with the First Department of Neurology, Faculty of Medicine, Masaryk University and St. Anne's University Hospital in Brno, the authors have designed most suitable parameters for quantification of all the exercises.

Klíčová slova

Parkinsonova nemoc, ručne písaný prejav, neurologické onemocnenie, pacient, diagnostika

Klíčová slova v angličtině

Parkinson's disease, hand-written text, neurological disorder, patient, diagnosis

Autoři

GALÁŽ, Z.; MEKYSKA, J.; MASAROVÁ, L.

Rok RIV

2014

Vydáno

20. 8. 2014

ISSN

1336-8559

Periodikum

Electrorevue

Ročník

2014

Číslo

4

Stát

Slovenská republika

Strany od

155

Strany do

165

Strany počet

13

BibTex

@article{BUT109474,
  author="Zoltán {Galáž} and Jiří {Mekyska} and Lucia {Masarová}",
  title="Analýza ručne písaného prejavu u pacientov postihnutých neurologickými onemocneniami",
  journal="Electrorevue",
  year="2014",
  volume="2014",
  number="4",
  pages="155--165",
  issn="1336-8559"
}