Detail publikace

Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu

RUBINA, A. RUBINOVÁ, O. UHER, P. BLASINSKI, P.

Originální název

Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu

Anglický název

Analysis of air traffic safety in laboratories specialized research

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předmětem odborného posudku je posouzení projektové dokumentace a odborné vyjádření na provedené dílo. Toto bude provedeno ve vztahu k dotčeným technickým normám, vyhláškám a nařízením. Zadání posudku je motivováno skutečností, že pracovní činnosti ve sledovaném provozu mají vysoce rizikový charakter z hlediska bezpečnosti práce a provozovatel objektu vyžaduje odbornou expertízu, která prověří, zda byly v průběhu prací na projektu a při realizaci stavby dodrženy jeho zadávací pod-mínky a zda technické vybavení provozu, zejména systém vzduchotechniky, zajišťuje podmínky bezpečné práce a ochrany zdraví při práci, ochrany venkovního ovzduší, a to za všech provozních stavů. Posudek se věnuje rozboru provozu vzduchotechniky, přičemž z hlediska bezpečnosti není podstatné, zda případné vady jsou způsobeny přímo nevhodnými prvky nebo koncepcí systému, či se jedná o nedostatek v ovládání a tudíž má příčinu v systému měření a regulace. Je úlohou generálního projektanta, aby tyto části byly v PD v souladu.

Anglický abstrakt

The subject of expert opinion , the assessment of project documentation and expert opinion on the work carried out . This will be done in relation to the relevant technical standards , decrees and regulations. Entering judgment is motivated by the fact that work in the monitored traffic to high-risk nature of the work and safety of the facility requires professional expertise to test whether, in the course of the project and during construction followed his tender the conditions and whether technical equipment, especially the ventilation system ensures safe working conditions and occupational health , protection of ambient air under all operating conditions. Report deals with the analysis of air traffic , the safety is not important whether any defects are directly caused by the improper elements or concepts of , and it is a deficiency in control and therefore the cause of the measurement and control system . It is the role of the designer that these parts were in the project documentation in accordance.

Klíčová slova

vzduchotechnika, speciální vojenské laboratoře, odborný posudek

Klíčová slova v angličtině

airconditioning systems, special military laboratories, expertise

Autoři

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P.

Vydáno

19. 11. 2012

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

45

Strany počet

45

BibTex

@misc{BUT105231,
  author="Aleš {Rubina} and Olga {Rubinová} and Pavel {Uher} and Petr {Blasinski}",
  title="Analýza bezpečnosti provozu vzduchotechniky v laboratořích speciálního výzkumu",
  year="2012",
  pages="1--45",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}