Detail produktu

Podtlaková zkušební komora pro hodnocení přestupu tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku

POSPÍŠIL, J. KRACÍK, P. ŠNAJDÁREK, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Komora podtlakového stendu je válcová nádoba s třemi průzory, v níž je umístěn trubkový svazek. Na komoru jsou napojeny tři uzavřené smyčky. Dvě smyčky jsou navržené pro přetlak až 1,0 MPa a slouží pro dopravu chladicí/topné kapaliny. Třetí smyčka slouží pro dopravu skrápěcí kapaliny. Každá smyčka je osazena čerpadlem, regulačním ventilem, měřičem průtoku a deskovým výměníkem. Deskový výměník je možné napojit na boiler s horkou vodou pro ohřev kapaliny, nebo vodovodní řád v případě ochlazování. Přetlakové smyčky jsou navíc osazeny expanzními nádobami, které slouží pro vyrovnání dovolených tlakových diferencí, a pro případ nepřípustného navýšení tlaku slouží pojistný ventil, který část média může upustit. Pro vizuální kontrolu jsou smyčky také osazeny manometry a teploměry. Teplotní stavy v jednotlivých smyčkách jsou měřeny termočlánky na vstupu resp. výstupu médií z nádoby a pro bližší přiblížení rozvrstvení tepla v trubkovém svazku jsou umístěny čtyři termočlánky po dvou v každé smyčce. Montážní plech trubkových svazků je rozdělen na dvě poloviny, kde v každé polovině jsou vrtány rozteče rozdílně pro velkou variabilitu uspořádání. Trubkový svazek je složen z měděných trubek o průměru 12 mm a ve skrápěcí trubce jsou otvory o průměru 1,0 mm s roztečí 9,2 mm na délce 940 mm. Pro měření podtlaku slouží tři vakuometry. První je určen pro vizuální kontrolu a je rtuťový, druhý digitální měří v celém požadovaném spektru podtlaku, ale při velmi nízkých tlacích je značně nepřesný. Pro měření tohoto nízkého spektra (pod 20kPa absolutního tlaku) slouží třetí digitální vakuometr.

Klíčová slova

podtlak, pestup tepla, skrápěný trubkový svazek

Datum vzniku

1. 12. 2012

Umístění

Fakulta strojního inženýrství VUT, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/213, místnost 2.2

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www