Detail patentu

Způsob distribuce dat smyčkou a distribuční blok smyčky k provádění tohoto způsobu

ZEMČÍK, P. BERAN, V. ZUZAŇÁK, J. ŽÁDNÍK, M. HAVEL, J. HEROUT, A. HRADIŠ, M. JURÁNEK, R.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob distribuce dat se provádí synchronní distribuční smyčkou s jednosměrným tokem dat o konstantní šířce. Smyčka je tvořena vzájemně propojenými distribučními bloky (1), z nichž každý je vybaven nejvýše jedním přijímacím vstupem (4), nejvýše jedním vysílacím výstupem (5) a prostředky ke zpracování dat přicházejících přijímacím vstupem (4) a k jejich odeslání smyčkou, jakož i prostředky k odeslání vysílacím výstupem (5) i smyčkou těch dat, která přicházejí smyčkou. Data přitom postupují smyčkou ve formátu datových rámců - frames - obsahují kromě distribuovaných dat též adresní, kontrolní a stavové informace. V každém bloku (1) lze nastavit identifikaci bloku, od nějž mají být data přijímána, a data, která nemohou být momentálně přijata, jsou odeslána dále po smyčce. Nejprve se každému bloku (1) přidělí identifikační číslo právě jednoho bloku - přijímacího bloku (1a), od nějž má přijímat datové slovo přijaté přijímacím vstupem (4) tohoto přijímacího bloku (1a), a přitom se vynulují všechny čítače všech bloků (1), poté již ve vlastním distribučním režimu přijímací blok (1a), který přijme svým přijímacím vstupem (4) datové slovo, je opatří svým identifikačním číslem A, pořadovým číslem datového slova N a potvrzovacím bitem R = 0 a odešle je po smyčce. Ve vysílacím bloku (1e), pro který je datové slovo určeno, v případě, že jsou splněny zároveň tyto podmínky: identifikační číslo přijímacího bloku (1a) je rovno identifikačnímu číslu A přidělenému vysílacímu bloku (1e), pořadové číslo datového slova N je shodné s hodnotou čítače vysílacího bloku (1e), potvrzovací bit R = 0 a vysílací výstup (5) vysílacího bloku (1e) je volný, se datové slovo zapíše do vysílacího výstupu (5) tohoto bloku (1e) a v případě, že vysílací výstup (5) není volný, se změní hodnota potvrzovacího bitu na R = 1 a datové slovo se s tímto změněným potvrzovacím bitem pošle dál po smyčce, přičemž datová slova, která se po smyčce vrátí do přijímacího bloku (1a) s hodnotou potvrzovacího bitu R = 0 jsou zrušena, zatímco u slov s hodnotou potvrzovacího bitu R = 1 je tato hodnota změněna na R = 0 a s ní jsou slova znovu odeslána po smyčce.

Klíčová slova

programovatelný hardware, FPGA, distribuce dat

Číslo patentu

303038

Datum přihlášky

6. 4. 2010

Datum zápisu

7. 3. 2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www