Detail produktu

Zařízení pro extrakci iontů kovů alkalických zemin ze silikátových a druhotných surovin s možností recyklace rozpouštědla

PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. HAVLICA, J. OPRAVIL, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Extrakční aparatura, ve které se ionty kovů alkalických zemin louží ze suroviny pro účely zachycení a dlouhodobého uložení oxidu uhličitého ve formě málo rozpustných uhličitanů (tzv. minerální karbonatace). Toto zařízení musí umožnuje kontrolu podmínek procesu, odběr vzorků pro analýzu jeho průběhu, recyklaci rozpouštědla a jeho návrat do loužící části cyklu. Zařízení se sestává z temperované reakční nádoby, do které je dávkována zkoušená surovina. Peristaltickým čerpadlem se do reaktoru přivádí kyselina octová ze zásobníku. Konstantní hladinu suspenze se v reaktoru udržuje pomocí trubice, která je přes destilační obvod napojena na vývěvu. Suspenze odsávaná z reaktoru směřuje do dekantéru, kde se usadí a tím oddělí disperzní podíl. Rozpouštědlo s extrahovanými prvky je odsáváno do vařáku. Kde se destilací za sníženého tlaku oddělí část kyseliny octové, která se po kondenzaci vrací zpět do zásobníku. Takové řešení umožňuje vedle kontroly podmínek experimentu a recyklace rozpouštědla ovlivnit průběh destilace použitím regulátoru vakua. Konstrukce zařízení je definována v cílech prvního roku (2012) řešení projektu.

Klíčová slova

Emise, oxid uhličitý, minerální karbonatace, technologie CCS

Datum vzniku

1. 11. 2012

Umístění

VUT v Brně Fakulta Chemická Laboratoř 2030

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek