Detail publikace

Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí

JAROŠ, L. STARÝ, M.

Originální název

Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí

Anglický název

Approximation of fuzzy-regulator by neural network and approximation matrix in algorithms for operative control of river basin runoff

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Fuzzy regulátory použité při operativním řízení odtoku vody z povodí za povodní se vyznačují jednoduchostí a značnou stabilitou (Starý, 2001). Jejich použití v programovém prostředí MATLAB za použití Fuzzy Logic Toolboxu poskytuje programátoru značný komfort při jejich využití. Nevýhodou je však značná spotřeba strojového času při výpočtu a problematická kompilace sestavených algoritmů využívající fuzzy inferenční systém do strojového kódu. Autoři se snaží tento problém vyřešit aproximací sestaveného a odladěného fuzzy inferenčního systému fuzzy regulátoru neuronovou sítí a aproximační maticí, ve které je prováděna lineární interpolace. V příspěvku je na příkladu řízení hypotetické nádrže ukázána možnost aproximace proporcionálně integrálního fuzzy regulátoru uvedenými prostředky. Je ukázána vysoká přesnost provedené aproximace, která umožňuje nasazení příslušných aproximátorů při řešení praktických úloh v oblasti operativního řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací.

Anglický abstrakt

Fuzzy regulators used for operative control of river basin runoff during the flood situations are characterized by simplicity and considerable stability of regulation circuit (Starý, 2001). Their using in Matlab environment with the use of the Fuzzy Logic Toolbox put programmer considerable comfort for their application. However the disadvantage is considerable computer time consumption for simulation and problematic compiling of constructed controlling algorithms using fuzzy inference system to computer code. Authors are trying to sort out this problem approximation of constructed and debugged fuzzy inference system by the neural network and with the help of an approximation matrix in which is used linear interpolation. On the example of the hypothetical reservoir controlling is shown approximation proportionally integral fuzzy regulator by former facilities. High fidelity of executed approximation is shown which enables relevant approximation methods setting for the practical tasks solution of operative control of river basin runoff during the flood situations.

Klíčová slova v angličtině

řízení odtoku; fuzzy regulace; fuzzy řízení; umělá inteligence; neuronová síť; operativní řízení vodohospodářské soustavy;

Autoři

JAROŠ, L.; STARÝ, M.

Rok RIV

2006

Vydáno

3. 10. 2006

Místo

Brno

ISBN

80-214-3251-9

Kniha

Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006

Strany od

47

Strany do

54

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT19695,
  author="Lubomír {Jaroš} and Miloš {Starý}",
  title="Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí",
  booktitle="Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006",
  year="2006",
  pages="47--54",
  address="Brno",
  isbn="80-214-3251-9"
}