Detail publikace

Kompetencje i zawody przyszłości: perspektywa Krajowych Klastrów Kluczowych

LAPINSKA, J. SUDOLSKA, A. KRYJOM, P. ZINECKER, M.

Originální název

Kompetencje i zawody przyszłości: perspektywa Krajowych Klastrów Kluczowych

Anglický název

Competences and Professions of the Future: The Perspective of the National Key Clusters

Typ

kniha odborná

Jazyk

polština

Originální abstrakt

Głównym celem badania była diagnoza stanu i zapotrzebowania na tzw. kompetencje przyszłości oraz opracowanie prorozwojowych rekomendacji dotyczących kompetencji przyszłości dla przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Krajowych Klastrach Kluczowych w kontekście podnoszenia ich innowacyjności. Decydując się na wybór przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Krajowych Klastrach Kluczowych, kierowano się faktem, iż pozyskane w nich dane pozwolą na wypełnienie zastanej luki badawczej i poznawczej. Można bowiem domniemywać, że tego typu przedsiębiorstwa działające w warunkach silnej konkurencji, prowadzące działalność innowacyjną w szeroko zakrojonej współpracy międzyorganizacyjnej (krajowej i międzynarodowej), potrzebują pracowników odznaczających się nie tylko wysokimi kompetencjami uznawanymi od dawna za niezbędne do wykonywania określonych zadań (tzw. kompetencji tradycyjnych), ale również takich pracowników, którzy prezentują wysoki poziom tzw. kompetencji przyszłości. Realizacji głównego celu podporządkowano następujące cele szczegółowe: C1: Projekcja znaczenia kompetencji przyszłości w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w klastrach w perspektywie do 2030 r. w opinii kadry zarządzającej najwyższego szczebla i innych osób kierującymi zespołami pracowniczymi; C2: Ocena stanu przyswojenia kompetencji przyszłości w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w klastrach oraz identyfikacja luk kompetencyjnych w przedsiębiorstwach; C3: Ocena relacji występujących pomiędzy poziomem przyswojenia kompetencji przyszłości a działalnością innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w klastrach; C4: Ocena zapotrzebowania na tzw. zawody przyszłości w badanych przedsiębiorstwach.

Anglický abstrakt

The main objective of the study was to assess the state of and demand for competencies of the future and to develop recommendations regarding competencies of the future for industrial enterprises operating in National Key Clusters in Poland. It can be presumed that this type of enterprises operating in conditions of strong competition, conducting innovative activity in wide-ranging inter-organisational cooperation (national and international), need employees characterised not only by high competencies long recognised as necessary to perform specific tasks (so-called traditional competencies), but also such employees who present a high level of the so-called competences of the future. The following specific research objectives are subordinated to the realisation of the main objective: C1: Projection of the importance of competences of the future in industrial enterprises operating in clusters in the perspective until 2030 in the opinion of top management and other persons managing employee teams; C 2: Evaluation of the state of assimilation of competencies of the future in industrial enterprises functioning in clusters and identification of competency gaps in enterprises; C3: Evaluation of the relationship occurring between the level of assimilation of competencies of the future and innovative activity of industrial enterprises functioning in clusters; C4: Assessment of the demand for the so-called professions of the future in the enterprises under study.

Klíčová slova

kompetencje przyszłości, zawody przyszłości, klastry, innowacyjność

Klíčová slova v angličtině

Competences of the future, professions of the future, clusters, innovation

Autoři

LAPINSKA, J.; SUDOLSKA, A.; KRYJOM, P.; ZINECKER, M.

Vydáno

15. 12. 2022

Nakladatel

Instytut Badań Gospodarczych (Poland)

Místo

Olsztyn (Poland)

ISBN

978-83-65605-58-0

Kniha

KOMPETENCJE I ZAWODY PRZYSZŁOSCI. PERSPEKTYWA KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

Číslo edice

1.

Strany počet

104

BibTex

@book{BUT183514,
  author="Justyna {Łapińska} and Agata {Sudolska} and Piotr {Kryjom} and Marek {Zinecker}",
  title="Kompetencje i zawody przyszłości: perspektywa Krajowych Klastrów Kluczowych",
  year="2022",
  publisher="Instytut Badań Gospodarczych (Poland)",
  address="Olsztyn (Poland)",
  edition="1.",
  pages="104",
  doi="10.24136/eep.mon.2022.9",
  isbn="978-83-65605-58-0"
}