Detail publikace

Vnímanie hodnoty značky a jej prvkov potenciálnymi zákazníkmi na trhu pražiarní výberovej kávy

COMPELOVÁ, N.

Originální název

Vnímanie hodnoty značky a jej prvkov potenciálnymi zákazníkmi na trhu pražiarní výberovej kávy

Anglický název

Perception of brand equity and its elements by potential customers in the specialty coffee roaster market

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

slovenština

Originální abstrakt

Konzumácia kávy predstavuje jeden zo spôsobov, ako spotřebitel môže relaxovať. Zážitok z konzumácie je ovplyvňovaný miestom konzumácie, ale významnú úlohu zohráva druh a značka kávy. Práve značka je pre spotrebiteľa určitou známkou kvality spracovania produktu a určitý prísľub kvalitnej chute a celkového zážitku. Hlavným cieľom príspevku je zmapovať vnímanie potenciálnych zákazníkov na trhu pražiarní výberovej kávy v Českej republike – v Brne, konkrétne v oblasti vnímanej hodnoty a vybraných prvkov značky zo strany spotrebiteľa. Príspevok je zameraný na vnímanie značky kávy v prostredí kaviarní. Pre primárny výskum bol využitý kvalitatívny výskum vo forme rozhovoru. Rozhovory prebiehali v priebehu novembra 2021 a to osobnou formou, avšak u 1 účastníka bola využitá platforma Skype. Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať dôležitosť vnímania hodnoty značky očiami dotázaných potenciálnych zákazníkov výberovej kávy a dôležitosť vzťahu medzi značkou a emóciami.

Anglický abstrakt

Drinking coffee is one of the ways a consumer can relax. The consumption experience is influenced by the place of consumption, but the type and brand of coffee play an important role. For the consumer, the brand is a certain sign of the quality of product processing and a certain promise of quality taste and overall experience. The main goal of the contribution is to map the perception of potential customers on the market of specialty coffee roasters in the Czech Republic - in Brno, specifically in the area of perceived value and selected elements of the brand on the part of the consumer. The contribution is focused on the perception of the coffee brand in the coffee shop environment. Qualitative research in the form of an interview was used for the primary research. Interviews took place in November 2021 in person, but the Skype platform was used for 1 participant. On the basis of the achieved results, it is possible to state the importance of the perception of brand value through the eyes of asked potential customers of selected coffee and the importance of the relationship between the brand and emotions.

Klíčová slova

vnímanie, značka, spotrebiteľ, káva

Klíčová slova v angličtině

perception, brand, consumer, coffee

Autoři

COMPELOVÁ, N.

Vydáno

14. 11. 2022

Nakladatel

Vysoká škola Sting, o. p. s

Místo

Brno

ISSN

1805-6873

Periodikum

ACTA STING

Ročník

11

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

6

Strany do

29

Strany počet

24

URL

BibTex

@article{BUT179954,
  author="Natália {Compelová}",
  title="Vnímanie hodnoty značky a jej prvkov potenciálnymi zákazníkmi na trhu pražiarní výberovej kávy",
  journal="ACTA STING",
  year="2022",
  volume="11",
  number="3",
  pages="6--29",
  issn="1805-6873",
  url="https://www.sting.cz/sites/default/files/acta3_2022_web1.pdf"
}