Detail publikace

Externí a interní faktory rozhodování investora neformálního rizikového kapitálu

VEJMĚLKOVÁ, L.

Originální název

Externí a interní faktory rozhodování investora neformálního rizikového kapitálu

Anglický název

External and internal factors of informal venture capital investor decision-making

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Důležitost financování neformálním rizikovým kapitálem na poli malého a středního podnikání je nesporná. Nicméně i přes tuto skutečnost vyslovuje vědecká obec názor, že je výzkum nedostatečný, zejména v rámci determinace faktorů, jež ovlivňují rozhodování investora. Cílem článku je identifikace externích a interních faktorů rozhodování investora neformálního rizikového kapitálu a zmapování metodického rámce současného stavu poznání externích a interních faktorů v této oblasti, a to včetně doporučení dalšího směřování vědeckého zkoumání. Výzkum je uskutečněn za pomoci obsahové analýzy identifikovaných vědeckých zdrojů v databázích Google Scholar a Web of Science. Výsledky potvrzují nedostatečný výzkum, analýzu zejména externích faktorů a využití kvantitativního přístupu včetně odpovídajících datových základen především v podobě on-line dotazníkového šetření. Budoucí výzkum je vhodné zaměřit na další zhodnocení stavu vědeckého poznání v oblastech měnícího se trhu obchodních andělů nebo jeho organizaci či typologii andělských investorů.

Anglický abstrakt

The importance of informal venture capital financing in the field of small and medium-sized enterprises is indisputable. Despite this fact, the scientific community states that research is insufficient, especially to determine the factors that influence investor decisions. For these reasons, the purpose of the article is identification internal and external factors affecting decision-making of the informal venture capital investors and map the methodological framework of the current state of knowledge of external and internal factors in this area with recommendation of the future research. The research is realized with the help of content analysis of identified scientific sources in the Google Scholar and Web of Science databases. The results confirm insufficient research, analysis of external factors, and the use of a quantitative approach, including the corresponding sources of data, such as on-line questionnaires. Future research should focus on further assessing the state of scientific knowledge in the areas of the changing market of business angels or its organization, or thetypology of angel investors.

Klíčová slova

Rizikový kapitál; neformální rizikový kapitál; andělský investor; obchodní anděl; venture kapitalista; životní cyklus investice; rozhodování investora; interní a externí faktory.

Klíčová slova v angličtině

Venture capital; informal venture capital; angel investor; business angel; venture capitalist; investment life cycle; investment decision-making; external and internal factors.

Autoři

VEJMĚLKOVÁ, L.

Vydáno

31. 5. 2022

ISSN

1805-6873

Periodikum

ACTA STING

Ročník

2022

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

38

Strany do

72

Strany počet

72

URL

BibTex

@article{BUT179483,
  author="Lada {Vejmělková}",
  title="Externí a interní faktory rozhodování investora neformálního rizikového kapitálu",
  journal="ACTA STING",
  year="2022",
  volume="2022",
  number="1",
  pages="38--72",
  issn="1805-6873",
  url="https://www.sting.cz/sites/default/files/acta1_2022_web.pdf"
}