Detail produktu

FSVM software 1.0 - program pro výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou

RUBINA, A. UHER, P. UHER, V. RUBINOVÁ, O. BEČKOVSKÝ, D. HRON, L. ILČÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program pro výpočet tepelně technických parametrů fasády s větranou mezerou realizuje rychlý výpočet návrhového součinitele prostupu tepla s vlivem kotevních prvků procházející skrze izolaci až do vlastní nosné konstrukce fasády. Typ pláště je definován jeho materiálem a plošnou hmotností. Program má formu volně přístupné webové aplikace. Algoritmus výpočtu zohledňuje skladbu konstrukce, materiál stěnových úhelníků a jejich počet vzhledem k plošné hmotnosti zavěšeného pláště a také vliv podložky včetně její tloušťky. Součástí zadání je rychlý návrh plochy fasády s plochou okenních otvorů a definice venkovní a vnitřní návrhové teploty. Výsledkem je návrhový součinitel prostupu tepla popisující výměnu tepla v ustáleném stavu mezi vnitřním a vnějším prostředím, které jsou odděleny venkovní stěnou o tepelném odporu R s přilehlou mezní vzduchovou vrstvou. Tento součinitel prostupu tepla zahrnuje vliv všech tepelných mostů prostupujících kotevních prvků, které jsou součástí konstrukce. Tato hodnota je určena pro posouzení konstrukce v Průkazu energetické náročnosti budovy nebo pro výpočet tepelných ztrát. Na základě výpočtu součinitele prostupu tepla bez kotev a součinitele prostupu tepla s kotvami je v programu prezentován procentuální nárůst součinitele prostupu tepla vlivem tepelných mostů kotevních prvků oproti hodnotě součinitele prostupu tepla bez kotevních prvků. Program ve svém výpočtu prezentuje i posouzení návrhového (vypočteného) součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Výstupem programu je ucelená zpráva exportovaná do formátu PDF. Zpráva prezentuje zadané vstupní údaje, tabulku skladby konstrukce s výpočtem jejího tepelného odporu, hodnoty nekorigovaného a návrhového (korigovaného) součinitele prostupu tepla, jejich procentuální porovnání, celkovou měrnou tepelnou ztrátu prostupem, celkovou tepelnou ztrátu definované plochy fasády a vlastní posouzení návrhového součinitele prostupu tepla.

Klíčová slova

výpočet součinitele prostupu tepla, návrhový součinitel, energetická náročnost budov, větraná fasáda, chytrá fasáda, bodové tepelné mosty, tepelný most kotevního prvku

Datum vzniku

28. 9. 2021

Umístění

ILTEGRO spol. s r.o.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www