Detail publikace

Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže

MARTON, D.

Originální název

Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže

Anglický název

Uncertainty impact on water management analysis of open water reservoir storage capacity

Typ

habilitační práce

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Nejistoty v předlozěné habilitační práci jsou roděleny na nejistoty měření a hluboké nejistoty vznikající vlivem budoucí změny klimatického systému. Nerespektování těchto nejistot může negativně ovlivnit návrh a provoz funkčních objemů údolních nádrží. Nejistoty měření jsou do řešení zavedeny pomocí metody Monte Carlo a postihují všechny vstupní parametry vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže. Analýza hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot je provedena pomocí simulačního modelu nádrže a ohodnocení zabezpečeností podle trvání. Hluboká nejistota je chápana jako nejistota vznikající z odhadu budoucích vývojů emisních koncentrací skleníkových plynů (emisních scénářů) a modelů, které budoucí projekce klimatu vytváří. Pomocí hydrologického bilančního modelu je provedena transformace klimatických činitelů na hydrologické. Vhodně nakalibrovaný bilanční model společně s navazujícím simulačním modelem nádrže dokáží přenést nejistoty změn klimatu do hydrologických průtokových řad a zásobního objemu nádrže. Tyto informace jsou dále podrobeny hydrologické analýze a analýze zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot změn klimatu. Praktická aplikace je provedena na reálně provozované nádrži Vír I v povodí řeky Svratky a v hájeném profilu Hanušovice v povodí řeky Moravy.

Anglický abstrakt

In given habilitation thesis the uncertainty are devided to uncertainty of measurement and deep uncertainty. Deep uncertainty arise from the future climate system changes. Unrespecting of these uncertainties would negatively affected reservoir design and management. Uncertainty of measurement have been introduced into the calculation using Monte Carlo method. These kind of uncertainty affected all data which water management analysis of reservoir storage capacity are using as input data. The hydrologic reliability analysis of reservoir storage capacity under uncertainty of measurement has been made using reservoir simulation model and evaluation of reservoir temporal reliability. Deep uncetrainty has been understood as uncertainty emerging from estimation of the future climate change projections of greenhouse gases (emision scenarios) and models, which the future projections generates. Using hydrological balance model the transformation betwen climatological data and hydrological data have been created. Appropriate calibration of the hydrologic balance model together with reservoir simulation model can transfer the uncertainty of climate change into the hydrologic time series and reservoir storage capacity. These information are further submited to the hydrological analysis and the water management analysis of reservoir storage capacity under deep ucertainty of climate change. Practical aplication is provided on the real-life reservoir Vír I in the Svratka river basin and the intended profile in Hanusovice in the Morava river basin.

Klíčová slova

Nejistoty měření, změna klimatu, hluboké nejistoty, zásobní objem nádrže, zabezpečenost, bilanční model, simulační model.

Klíčová slova v angličtině

Uncertainty of measurement, Climate change, Deep uncertainty, Reservoir storage capacity, Reliability, Balance model, Simulation model

Autoři

MARTON, D.

Vydáno

20. 6. 2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

117

Strany počet

127

URL

BibTex

@misc{BUT163932,
  author="Daniel {Marton}",
  title="Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže",
  year="2018",
  pages="1--117",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  url="https://www.vutbr.cz/vutium/spisy?action=ukazka&id=1241&publikace_id=18226",
  note="habilitation thesis"
}