Detail publikace

Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?

ČECH, J. KLIKA, P.

Originální název

Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?

Anglický název

Heat losses of building. Design and Reality?

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na hodnocení součinitele prostupu tepla, a to jak pomocí výpočtových modelů, tak i na základě měřením na skutečné konstrukci. Autoři příspěvku v rámci svého zkoumání vyhodnocují rozdíly mezi hodnotami součinitelů prostupu tepla u obvodových stavebních konstrukcí získanými výpočtem na základě deklarovaných parametrů stavebních materiálů a z nich zhotovených stavebních konstrukcí a skutečnými hodnotami součinitelů prostupu tepla zjištěnými měřením na již realizované konstrukci. V článku se autoři krátce věnují i české legislativě a dodržování zákonných požadavků na kvalitu provedení stavebních konstrukcí. V závěru článku je provedeno vyhodnocení zjištěných poznatků na konkrétní stavební konstrukci a je následně provedeno obecné zhodnocení. Závěr je také věnován předpokládaným či nejčastějším důvodům, které vedou k relativně velkým odchylkám mezi výpočtem (projektovaným předpokladem) a skutečností.

Anglický abstrakt

The paper focuses on the evaluation of the heat transfer coefficient, both by means of calculation models and based on measurements on the actual design. In their research, the authors evaluate the differences between the values of the heat transfer coefficients of the envelope constructions obtained by calculation based on the declared parameters of the building materials and the constructions made therefrom and the actual values of the heat transfer coefficients determined by the measurements on the already realized construction. The article briefly focuses on Czech legislation and compliance with legal requirements on the quality of construction work. At the end of the article an evaluation of the findings is made on a particular building construction and a general evaluation is then carried out. The conclusion is also devoted to the presumed or the most frequent reasons that lead to relatively large deviations heat transfer coefficient between the calculation (projected assumption) and reality.

Klíčová slova

součinitel prostupu tepla; obalové konstrukce; česká legislativa; kvalita stavebních prací; odchylky;

Klíčová slova v angličtině

heat transfer coefficient; envelope constructions; Czech legislation; quality of construction work; deviations;

Autoři

ČECH, J.; KLIKA, P.

Vydáno

24. 1. 2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství.

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5708-9

Kniha

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019

Edice

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Číslo edice

první

Strany od

263

Strany do

270

Strany počet

8

URL

BibTex

@inproceedings{BUT156002,
 author="Josef {Čech} and Pavel {Klika}",
 title="Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019",
 year="2019",
 series="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 number="první",
 pages="263--270",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství.",
 address="Brno",
 isbn="978-80-214-5708-9",
 url="http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf"
}