Detail publikace

Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi

MIZEROVÁ, C. KUSÁK, I. ROVNANÍK P.

Originální název

Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi

Anglický název

Electrical and mechanical properties of fly ash geopolymer with carbon black

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Současné studie naznačují, že „chytré“ konstrukční materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí mohou být využity pro detekci strukturních změn materiálu nebo konstrukce a tím umožnit její snazší monitorování a následnou údržbu. Tato studie je zaměřena na použití sazí jako vodivého plniva v popílkových geopolymerních maltách. Geopolymery s obsahem sazí 0,5–4,0 % byly posouzeny z hlediska vlivu sazí na vybrané elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti a změny v mikrostruktuře matrice. Přestože rostoucí obsah sazí způsobil značné zlepšení elektrické vodivosti, byl spojen také s vyšším obsahem pórů v pojivu a sníženou pevností.

Anglický abstrakt

Recent studies show that smart construction materials with enhanced electrical conductivity can be used for the detection of structural changes in materials or structures and thus enable its easier monitoring and further maintenance. This study is focused on the application of carbon black as a conductive admixture in fly ash geopolymer mortars. Geopolymers with carbon black content of 0.5–4.0% were assessed concerning the carbon black influence on selected electrical properties, mechanical performance and changes in the microstructure of the matrix. Although the increasing carbon black content caused considerable improvement in conductivity, it was also associated with higher porosity of the binder and reduced strengths.

Klíčová slova

popílek; geopolymer; uhlíkové saze; elektrické vlastnosti; mechanické vlastnosti

Klíčová slova v angličtině

fly ash; geopolymer; carbon black; electrical properties; mechanical properties

Autoři

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK P.

Vydáno

31. 1. 2019

Nakladatel

VUT v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

Juniorstav 2019

Strany od

443

Strany do

447

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT155359,
  author="Cecílie {Mizerová} and Ivo {Kusák} and Pavel {Rovnaník}",
  title="Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi",
  booktitle="Juniorstav 2019",
  year="2019",
  pages="443--447",
  publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-71-4"
}