Detail publikace

STUDIUM VLIVU PLNIVA NA FYZIKÁLNE-MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEVNÍ HMOTY

HODUL, J. ŽLEBEK, T.

Originální název

STUDIUM VLIVU PLNIVA NA FYZIKÁLNE-MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEVNÍ HMOTY

Anglický název

STUDY OF EFFECT OF THE FILLER ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE ANCHOR MATERIAL

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá sledováním vlivu ruzných druhu plniva na fyzikálne-mechanické vlastnosti rychle tuhnoucí kotvící hmoty na bázi epoxidové pryskyrice. Cílem tohoto výzkumu bylo overit, jak se mení výsledné vlastnosti chemických kotvících hmot v závislosti na druhu a množství použitého plniva. Jako plnivo bylo použito odpadní obalové sklo transparentní, vysokoteplotní a fluidní elektrárenský filtrový popílek kontaminován vlivem denitrifikace spalin a kremicitý písek Dorsilit (referencní plnivo). Snahou je použít co nejvetší množství vhodných druhotných a odpadních surovin, za úcelem omezení skládkování techto surovin a nahrazení co nejvetšího množství epoxidové pryskyrice, které výroba je financne i ekologicky nárocná. V rámci experimentu byly provádeny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu, stanovení tahových vlastností, zkouška vytržení a dále bylo sledováno spojení kotvící hmoty s kotveným ocelovým prvkem pomocí tomografu. Na základe výsledku provedených zkoušek bylo zjišteno, že druh a množství plniva výrazne ovlivnuje nejen viskozitu cerstvé hmoty, ale i výsledné fyzikálne-mechanické parametry zpolymerované kotvící hmoty.

Anglický abstrakt

The work deals with monitoring of the influence of different types of filler on physical and mechanical properties of the fast curing anchoring material based on epoxy resin. The aim of this research was to verify how the final properties of chemical anchoring materials change depending on the type and amount of filler used. As the filler, waste transparent glass, high temperature and circulating fluidized bed combustion (CFBC) fly ashes contaminated by the denitrification of flue gases and Dorsilit silica sand (reference filler) were chosen. The aim is to use as much as possible suitable secondary and waste raw materials to limit the landfilling of these by-products and to replace as much epoxy resin as possible, making production both environmentally and financially less demanding. Examination of compressive strength and flexural strength, tensile properties, pull-out test, and anchoring of an anchor mass with an anchored steel element by a CT-scan were performed. Based on the results of the tests it was found out that the type and amount of filler significantly influences not only the viscosity of the fresh mass but also the resulting physical and mechanical parameters of the polymerized anchoring mass.

Klíčová slova

Kotvící hmota, epoxidová pryskyrice, granulometrie, pevnost, tomograf

Klíčová slova v angličtině

Anchoring material, epoxy resin, granulometry, strength, CT-scan

Autoři

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.

Vydáno

25. 1. 2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-69-1

Kniha

20. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - JUNIORSTAV 2018

Číslo edice

20

Strany od

940

Strany do

945

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT145151,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek}",
  title="STUDIUM VLIVU PLNIVA NA FYZIKÁLNE-MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOTEVNÍ HMOTY",
  booktitle="20. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - JUNIORSTAV 2018",
  year="2018",
  number="20",
  pages="940--945",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-69-1"
}