Detail publikace

Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy

HODUL, J. ŽLEBEK, T. DROCHYTKA, R. SEJÁK, F.

Originální název

Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy

Anglický název

Examination of the suitability of utilization of secondary raw materials as fillers to the polymeric antibacterial coatings on epoxy basis for hygienically clean plants

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Primární vlastností antibakteriálních nátěrů je vytvoření na jejich povrchu po zpolymerizovaní vrstvu s vyso-kým antibakteriálním účinkem. V současné době se jako plniva ochranných polymerních nátěrů do hygienicky čistých provozů využívá především primárních přírodních surovin, jejichž vlastnosti jsou ověřeny a dobře známy dlouhodobým používáním. Avšak využití druhotných surovin, především jemně pomletého odpadního skla, se jeví jako dobrá varianta z hlediska environmentálního a ekonomického. Doposud získané výsledky naznačují, že některé typy druhotných surovin bude možné zakomponovat do polymerních systémů bez nega-tivního vlivu na výsledné vlastnosti. V rámci této práce se prověřovala možnost využití dvou typů odpadních transparentních skel (NaSX a Vlaštovka) a odpadního slévárenského písku ve dvou kvalitativních úrovních (znečištěný a odprášený). V návaznosti na vytvořenou metodiku zkoušení vyvíjených antibakteriálních hmot byly prověřovány fyzikálně-mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, obrusnost) a antibakteriální odolnost. Na základě vyhodnocení všech provedených zkoušek bylo zhodnoceno, který typ upravené zkoušené druhotné suroviny lze použít jako plnivo do těchto hmot a současně bylo stanoveno opti-mální množství tohoto plniva, tak aby výsledný materiál vykazoval optimální parametry.

Anglický abstrakt

The layer having a high antibacterial effect which is created on the polymerized surface is one of the main properties of antibacterial coatings. Currently, mainly primary natural materials, whose properties are verified and well-known by long-term utilization, are the filler in majority polymer protective coatings used in hygienic applications. However, the use of secondary raw materials, particularly finely ground waste glass, seems to be a good option in terms of environmental and economic aspects. So far, the results suggest, that some types sec-ondary materials can be incorporated into polymer systems without negative impact on the final properties. Within this work. The possibility of using two types of transparent waste glass, namely “NaSX” and “Vlaštov-ka”, and waste foundry sand at two quality levels (black – polluted and dust removal). Following the developed testing methodology for antibacterial coatings physical and mechanical properties, such as compressive strength, flexural strength, abrasion and the best formulations were tested for antibacterial resistance. Based on the evaluation of the performed tests it was evaluated, which type of the finely milled secondary raw materials can be used as a filler to the antibacterial coatings Also the optimal amount of the filler was determined, when the resulting material exhibits demand parameters.

Klíčová slova

antibakteriální nátěr, slévárenský písek, odpadní sklo, pevnost, obrusnost

Klíčová slova v angličtině

antibacterial coating, foundry sand, waste glass, strength, abrasion

Autoři

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; SEJÁK, F.

Vydáno

31. 5. 2017

Nakladatel

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4689-2

Kniha

CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials

Edice

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

Číslo edice

Prvé

Strany od

160

Strany do

166

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT136669,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek} and Rostislav {Drochytka} and František {Seják}",
  title="Prověření vhodnosti využití druhotných surovin jako plniv do polymerních antibakteriálních nátěrů na epoxidové bázi pro hygienicky čisté provozy",
  booktitle="CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials",
  year="2017",
  series="Ing. Zuzana Štefunková, PhD.",
  number="Prvé",
  pages="160--166",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-4689-2"
}