Detail publikace

Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

MARTON, D. STARÝ, M. PASEKA, S. MENŠÍK, P.

Originální název

Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

Anglický název

Reservoir storage capacity analysis under condition of uncertainty of input data

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Vývoj podnebí České republiky posledních let ukazuje na častější výskyt období s nízkým výskytem srážkových úhrnů a s ním spojeného sucha. Společnost už začíná vážněji brát v úvahu problematiku změny klimatu. Vláda České republiky vytvořením dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR ukázala, že klimatická změna je rizikem pro hospodářství ČR. Jedním z adaptačních opatření uvedené v tomto dokumentu je revize seznamu lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a další opatření na stávajících nádržích, mezi které patří také optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav. Scénáře změny klimatu jsou stanovovány s významnou mírou neurčitosti, tyto změny jsou obtížně předvídatelné a vyžadují pracovat s nejistotami vstupních dat. Cílem příspěvku je představit možný způsob zavedení nejistot vstupních hydrologických a provozních dat do výpočtových modelů potřebných pro návrh a provoz nádrží. Aplikací nejistot na uvažovaná vstupní data je i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. K výpočtům byl použit simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných období. Praktická aplikace je představena na návrhu zásobního objemu nádrže Hanušovice navrhované v hájeném profilu na řece Morava/Krupá.

Anglický abstrakt

Climate Change in the Czech Republic recent years indicates a higher occurrence of rainfall deficits, thus the drought extreme will be associated. Society seriously is going to take into account the issue of climate change. The Czech Government have created the document of adaptation strategy to climate change in the Czech Republic. Document showing that climate change is a risk to the country's economy. One of adaptation measures referred to this document is a revision of the list of area protected for surface water storage and other measures on the existing reservoirs, which includes the optimization of the functions of existing reservoirs and water management systems. Climate change scenarios are determined to a significant degree of uncertainty, these changes are difficult to predict and require working with the uncertainties of the input data. The aim of this paper is to present a possible way how to introduce uncertainty of hydrological and operational input data into mathematical models needed for the design and operation of reservoirs. Application of uncertainty to input data is calculated reservoir volume affected by uncertainties. Equally the values of outflows from the reservoir and hydrological reliability are affected. The simulation model of the reservoir behavior were used, which allows to evaluate the results of solutions and help to reduce the risk of failures, respectively. water shortages during the operation of water reservoirs. The practical application is carried out on the design of reservoir storage capacity Hanušovice proposed in the profile of the river Morava / Krupa.

Klíčová slova

zásobní funkce nádrže; vodní nádrž; nejistoty; Hanušovice

Klíčová slova v angličtině

reservoir active storage capacity; water reservoir; uncertainty; Hanušovice

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P.

Vydáno

21. 6. 2016

Nakladatel

České vysoké učení technické v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-05969-2

Kniha

XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

120

Strany do

127

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT126485,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý} and Stanislav {Paseka} and Pavel {Menšík}",
  title="Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat",
  booktitle="XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1",
  year="2016",
  series="1",
  number="1",
  pages="120--127",
  publisher="České vysoké učení technické v Praze",
  address="Praha",
  isbn="978-80-01-05969-2"
}