Detail publikace

Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

MENŠÍK, P. STARÝ, M. MARTON, D.

Originální název

Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

Anglický název

An alternative type of active storage capacity control of water reservoir in dry period

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V průběhu několika posledních let dochází k častějšímu výskytu období sucha. V blízké budoucnosti je možno očekávat, že se tyto události budou vyskytovat častěji a jejich negativní účinek bude mít rostoucí trend. Současný stav řízení zásobní funkce je dostačující, ale vzhledem ke klimatickému vývoji může být v blízké době nepostačující. Klasické řízení zásobní funkce vodních nádrží vychází převážně z pravidel řízení, respektive z dispečerských grafů. Vytváření uvedených pravidel bylo přímo ovlivněno výkonosti tehdejší výpočetní techniky, což mělo za následek jejich značné zjednodušení. Dnešní výkonost výpočetní techniky umožňuje používané způsoby řízení rozšířit o nové tzv. inteligentní způsoby řízený. V příspěvku bude popsaný inteligentní způsob řízení vycházející z principu adaptivity. K tomuto řízení je potřebná znalost hydrologických předpovědí přítoků vody do nádrží. Prezentované řízení používá deterministický předpovědní model. Nepřesnosti předpovědí jsou při řízení úspěšně eliminovány adaptivitou, což prokazují dosažené výsledky z řízení. Uvažovaný způsob řízení je v příspěvku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je pro ukázku provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1991 a 1992. Dosažené výsledky řízení jsou porovnány s řízením používající dispečerský graf. Výsledky řízení jsou rovněž pro ukázku porovnány s alternativním inteligentním řízením, které je v současné době předmětem výzkum. Alternativní způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizačního modelu a metody Support vector machines.

Anglický abstrakt

Over the past few years, more frequent occurrence occurs during the dry season. In the near future it is expected that these events will occur more often, and their negative effect will have a growing trend. The current state of the stock management functions is sufficient, but due to the climatic development in the near future may be insufficient. Classic stock management function of reservoirs based on mainly from the management rules, respectively, of the control charts. The creation of these rules was directly affected by the performance of the then computing, which resulted in their considerable simplification. Today's computing performance allows you to extend the management methods used by the new so-called. Smart ways driven. The contribution will be described in a smart way of proceedings based on the principle of adaptivity. This procedure is required knowledge of hydrological forecasting water inflows to the reservoirs. Presented the management uses a deterministic prediction model. Inaccuracies are in the Management forecasts successfully eliminated adaptivitou, which demonstrate the results achieved from the proceedings. The control method is applied in the contribution to the management of the storage water tank and Vortex features. Management is for the sample done in little aqueous period, during the years 1991 and 1992. The results obtained are compared with a control procedure that uses the control chart. The results of the procedure are also for the sample compared with the alternative of a smart management, which is currently the subject of research. An alternative way of management is based on the appropriate combination of the optimization model and method of Support vector machines.

Klíčová slova

adaptivita; řízení zásobní funkce; optimalizace; vodní nádrž; support vector machines

Klíčová slova v angličtině

adaptivity; active storage capacity; optimization; water reservoir; Support Vector Machines

Autoři

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D.

Vydáno

21. 6. 2016

Nakladatel

České vysoké učení technické v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-05969-2

Kniha

XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2

Číslo edice

1

Strany od

41

Strany do

46

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT126445,
  author="Pavel {Menšík} and Miloš {Starý} and Daniel {Marton}",
  title="Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období",
  booktitle="XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2",
  year="2016",
  number="1",
  pages="41--46",
  publisher="České vysoké učení technické v Praze",
  address="Praha",
  isbn="978-80-01-05969-2"
}