Detail publikace

Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

MENŠÍK, P. MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období

Anglický název

A new approach to active storage capacity control of water reservoir in extreme dry period

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V posledních letech je možno pozorovat častější výskyt hydrologických extrémů, dochází k častějšímu výskytu povodní a k prohlubování období sucha. V extrémně suchých obdobích může být zcela ohrožena zásobní funkce. Jednou z možností, jak předejít nebo úplně zabránit vzniku těchto problémů, je ve změně způsobu manipulace s řízeným odtokem. Provozovatelé vodních nádrží budou nuceni způsob provozování vodních nádrží modernizovat. Již v současné době je možno pozorovat, že pravidla řízení vodních nádrží uvedených v jejich manipulačních řádech začínají narážet na omezení plynoucí z použitého způsobu řízení. Při stávajícím způsobu řízení může dojít ke vzniku poruchy, která v konečném důsledku může způsobit nečekaný výpadek provozu nádrže nebo celého systému nádrží. V příspěvku je popsán inteligentní způsob strategického řízení používající předpovědní model průměrných měsíčních přítoků vody do nádrže. Tento vyšší způsob řízení je pro ukázku aplikován na řízení zásobní funkce vodní nádrže Vír I. Řízení je provedeno v málo vodném období, v průběhu let 1990 a 1992.

Anglický abstrakt

In recent years, it is possible to observe more frequent occurrence of hydrological extremes, there is a more frequent occurrence of floods and deepening drought. In extremely dry periods can be completely compromised storage function. One of the ways to prevent or completely prevent these problems is the change in the method of handling the controlled drainage. Operators of water reservoirs will be forced method of operating the reservoirs modernize. Already now it is possible to observe that the rules the control of water reservoirs listed in their handling orders begin to hint at restrictions arising from the management mode applied. At the current control method may cause disturbances that ultimately may cause unexpected downtime reservoir or multi-reservoir system. The paper describes an intelligent way of strategic management using predictive model of average monthly inflows of water into the tank. This greater control method is applied to the sample storage control features Vír I reservoir. The procedure is done in extreme dry period in 1990 and 1992.

Klíčová slova

VN Vír I; zásobní objem; strategické řízení; předpovědní model; adaptivita

Klíčová slova v angličtině

Vír I reservoir; active storage capacity; strategy control; prediction model; adaptivity

Autoři

MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M.

Rok RIV

2015

Vydáno

6. 10. 2015

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-260-8726-7

Kniha

Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015

Číslo edice

1

Strany od

9

Strany do

12

Strany počet

178

URL

BibTex

@inproceedings{BUT117298,
  author="Pavel {Menšík} and Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období",
  booktitle="Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015",
  year="2015",
  number="1",
  pages="9--12",
  publisher="Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-260-8726-7",
  url="http://vodninadrze.pmo.cz"
}