Detail publikace

Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy

MENŠÍK, P. STARÝ, M. MARTON, D.

Originální název

Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy

Anglický název

An automation solution of storage function of a multi-reservoir system

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je snaha seznámit odbornou veřejnost s vytvořeným programovým prostředkem SOMVS (Simulační a optimalizační model vodohospodářské soustavy) a s možnostmi jeho použití. Program umožňuje automatizované vodohospodářské řešení zásobní funkce vodohospodářských soustav. Automatizace spočívá v sestavení inicializačních matic, sestavení řídicích rovnic, postupném řešení řídicích rovnic a v sestavení dispečerských grafů. Proces automatizace tak umožňuje uživatelům bez hlubších znalostí řešit úlohy optimálního rozvoje a úlohy optimálního řízení systému zásobení vodou. Pro snadnější ovladatelnost je program vybaven intuitivním grafickým uživatelským rozhraním. Konfigurování vodohospodářské soustavy je provedeno pomocí kódových čísel. Kódová čísla umožňují zadat téměř libovolnou reálnou vodohospodářskou soustavu. Program podle potřeby sestaví simulační nebo optimalizační model vodohospodářské soustavy. Modely je možno použít pro řešení úloh optimálního rozvoje a úloh optimálního řízení systému zásobení vodou. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje provést nezbytné úpravy programu uživatelem. V rámci úprav je možno modifikovat způsob řízení odtoku vody z nádrží v simulačním modelu a dále u obou modelů upravit tvar kriteriální funkce. Úprava kriteriální funkce umožňuje použití programu i pro jiné účely, například pro řešení hydroenergetické funkce soustavy nádrží.

Anglický abstrakt

The aim of this paper is an effort to give information to the expert public about the created program tool SOMVS (Simulation and Optimization Model of Water Management System) and its application possibilities. The program allows an automated solution of the water supply function of water management systems. The automation consists in an assembly of initialization matrices, an assembly of the governing equations, in sequential solution of the governing equations and an assembly of the dispatcher graphs of reservoirs. The process of automation allows users without special knowledge to solve the optimal development tasks and optimal control tasks of a water supply system. The program has an intuitive graphical user interface for easier handling. Configuring of the water management system is made using codes numbers. Codes numbers allow enter any configuration of a real water management system. According to requirements the program can assemble a simulation or optimization model of a water management system. The models can be used for solving the optimal development tasks and optimal control tasks of a water supply system. The graphical user interface allows the users to make necessary adjustments of the program. In the frame of the adjustments the control of the water runoff from the reservoirs in the simulation model can be modified and the form of the criterial function of the both models can be modified, too. Modification of the criterial function allows using the program for other purposes such as hydropower function of the reservoir system.

Klíčová slova

strategické řízení; optimalizační model; simulační model; systém zásobení vodou; vodohospodářská soustava

Klíčová slova v angličtině

strategy control; optimization model; simulation model; water supply system; water management system

Autoři

MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D.

Rok RIV

2015

Vydáno

4. 3. 2015

Nakladatel

VTEI, VÚV TGM, v.v.i.

Místo

Podbabská 30, 160 00 Praha 6

ISSN

0322-8916

Periodikum

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

Ročník

57

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

2

Strany do

5

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT113208,
  author="Pavel {Menšík} and Miloš {Starý} and Daniel {Marton}",
  title="Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy",
  journal="Vodohospodářské technicko-ekonomické informace",
  year="2015",
  volume="57",
  number="1",
  pages="2--5",
  issn="0322-8916",
  url="http://www.vuv.cz/files/pdf/edicni_cinnost/vtei/vtei_2015_1.pdf"
}