Detail publikace

ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ

JEŽÍK, P.

Originální název

ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ

Anglický název

THE EXTENSION OF THE SAMPLE DATA MATRIX FOR THE CALCULATION OF SMALL RIVER BASIN REACTION TO HEAVY RAINFALL, AND THE RESULTS EXAMPLE

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek obsahuje část příspěvku prezentovaného v rámci Konference mladých hydrologů pořádané SHMÚ v listopadu 2013. Příspěvek popisuje rozšíření matice vzorových dat pro účely sestavení modelu pro hledání povodí ohroženého povodněmi z přívalových dešťů. Pro kalibraci sestaveného modelu je použita matice vzorových dat, která obsahuje odvozené hodnoty vstupů pro modelování. Rozšíření této vzorové matice spočívá v hledání vhodných povodí, určení příslušných geografických charakteristik, odvození parametrů příčinné přívalové srážky ve vztahu k nejbližší srážkoměrné stanici a hledání údajů o N-letých průtocích pro příslušné profily. Součástí příspěvku je také ukázka dosažených výsledků.

Anglický abstrakt

The article brings a part of comepetition contribution presented at The Youth Specialist Conference at November 2013. The article describes the extension of the sample data matrix, which is used for the model calibration. This model is supposed to be used for finding a small watershed endangered by flash floods. The sample data matrix contains of derived input values for modelling. The extension of this sample data matrix is done by a selection of appropriate river basins, the determination of relevant geographical features, the derivation of the causal heavy rain parameters in connection with the nearest rain gauge station, and the assignment of the N-year discharge for selected outlet profile. The contribution also includes the example of reached results.

Klíčová slova

Vzorová data, modelování, odtoková reakce, přívalová srážka, malé povodí

Klíčová slova v angličtině

Sample data, modelling, runoff reaction, heavy rainfall, small river basin

Autoři

JEŽÍK, P.

Rok RIV

2014

Vydáno

21. 1. 2014

Nakladatel

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Místo

Bánská Bystrica

ISSN

0322-886X

Periodikum

VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA

Ročník

57

Číslo

1-2

Stát

Slovenská republika

Strany od

22

Strany do

25

Strany počet

4

BibTex

@article{BUT105454,
  author="Pavel {Ježík}",
  title="ROZŠIŘOVÁNÍ MATICE VZOROVÝCH DAT PRO VÝPOČET ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ A UKÁZKA VÝSLEDKŮ",
  journal="VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA",
  year="2014",
  volume="57",
  number="1-2",
  pages="22--25",
  issn="0322-886X"
}