Detail projektu

Digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav

Období řešení: 01.09.2001 — 31.12.2003

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty

- plně financující (2001-09-01 - 2003-12-31)

O projektu

Grantový projekt je zaměřen na využití digitální fotografie pro hodnocení osvětlovacích soustav. Hlavním cílem bylo navrhnout použitelnou metodiku pořizování, zpracování a vyhodnocování digitálních fotografií, získávání potřebných informací z měřeného prostoru, které budou sloužit k posouzení kvality osvětlení a to s důrazem na hodnocení jasových poměrů, kvantifikaci oslnění a posouzení zrakového komfortu při práci. Dalším cílem je podpoření myšlenky využití klasické komerčně dostupné digitální fototechniky k těmto popsaným účelům a to na základě objektivních důkazných cejchovních a kalibračních měření, které určují přesnost, nebo ještě lépe – nejistotu měření s těmito přístroji. Právě dostupnost přístrojového vybavení je hlavním kritériem pro uplatnění navržených metod v praxi. Součástí je i pojednání o možnostech použití technologií umělé inteligence, které se jeví jako perspektivní zejména pro budoucnost. Umožňují hlubší simulaci lidského myšlení a provádění analýz, které matematicky nelze vyjádřit. Digitální fotografie je „okem“ do počítačových systémů. Zhodnocení kvality osvětlení je otázkou odborné expertízy. Počítačovým obrazem pak může být expertní systém či neuronová síť, která provede podobnou analýzu, jakou vykonává náš mozek při zrakové činnosti. Projekt uzavírá praktická realizace programu na zpracování digitální fotografie v databázovém prostředí s možnostmi získávání informací z fotografie a provádění základních transformací. Tato praktická část demonstruje možnosti dalšího směřování výzkumu a vytváří základ pro praktické využití popsané teorie

Označení

GP102/01/D005

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2003)

Výsledky

BAXANT, P. Spektrální chyby fotometrů a jejich korekce. In 12. medzinárodná konferencia SVETLO 2001. Bratislava, SR: Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 2001. s. 200-206. ISBN: 80-233-0467-4.
Detail

BAXANT, P. Vlastnosti digitální fotografie využitelné ve fotometrii. In Sborník přednášek 5. mezinárodní konference Světlo 2002. Brno: Česká společnost pro osvětlování, 2002. s. 14-19. ISBN: 80-238-8928-1.
Detail

BAXANT, P. Databázové zpracování souborů provozních měření a souborů digitálních fotografií. In Kurz osvětlovací techniky XXII, Osvětlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2087-3.
Detail

BAXANT, P. Praktické použití digitální fotografie pro účely hodnocení osvětlení. In SVETLO 2003. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2003. s. 182-185. ISBN: 80-233-0488-7.
Detail

BAXANT, P., SUMEC, S. Program instruments for digital photography in photometry. In SVĚTLO 2004. Brno: Česká společnost pro osvětlování, 2004. p. 312-317. ISBN: 80-238-8928-1.
Detail

BAXANT, P. Využití digitální fotografie při posuzování osvětlení. In Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: Ústav elektroenergetiky, 2000. s. 1-4. ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

Baxant, P. Common digital photography and its calibration to luminance measurement. In LUXEUROPA 2005, Berlin. 10th Eurpean Lighting Conference. Berlin: Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V., 2005. p. 318-321. ISBN: 3-927787-27-2.
Detail

Baxant, P. Měření prostorového úhlu pomocí digitální fotografie. In Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 22 ( s.)ISBN: 80-248-0935-4.
Detail

BAXANT, P., SUMEC, S. Program instruments for digital photography in photometry. In 6. mezinárodní konference LIGHT - Světlo 2004. Brno: Česká společnost pro osvětlování, 2004. p. 312-317. ISBN: 80-238-8928-1.
Detail

BAXANT, P. Jasové poměry na pracovištích se zobrazovacím zařízením. Světlo, 2001, roč. 4, č. 3, s. 6-9. ISSN: 1212-0812.
Detail

Baxant, P. Use of digital cameras for solid angle measurement. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2006, vol. 1, no. 2, p. 37-40. ISSN: 1214-7044.
Detail

BAXANT, P. Digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav. 1. Brno: Grantová agentura ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

BAXANT, P. Principy hodnocení jasových poměrů pomocí digitální fotografie. 2002.
Detail

Ing. Petr Baxant, Ing. Stanislav Sumec: LumiDISP; LumiDISP - Luminance Distribution Processing - software for luminance analyses from digital photography. Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně. URL: http://www.feec.vutbr.cz/~baxant/lumidisp. (software)
Detail

Odkaz