Detail projektu

Verification and Analysis for Safety and Security of Applications in Life

Období řešení: 01.07.2024 — 30.06.2027

Zdroje financování

Evropská unie - HORIZON EUROPE

- plně financující (2024-07-01 - 2027-06-30)

O projektu

VASSAL project focuses on leveraging the scientific excellence and innovation capacity of the consortium in the field of software engineering to support safety and security of digitised economies and societies. The key objective is to bring together expertise of the consortium in specific domains to enhance and create a new knowledge for robust and resilient SW engineering through scientific strategy combining model-based design, formal methods and economics for source-codes and systems. As SW becomes more complex, ensuring its safety and security (vulnerabilities free) becomes increasingly challenging and vital, not only in safety-critical systems but across various operation systems and IoT as well. Formal methods and model-based design are taking an increasingly significant role, building upon its already widespread use in safety-critical applications, such as automotive or aerospace.  As basic building blocks in engineering process, they enable to build robust and resilient SW and HW systems (security-/safe-by-design) ensuring the reliability and correctness, leveraging cybersecurity, and improving the development life-cycle, that lead to savings in operational costs of systems. The economic assessment and implications of advanced SW engineering tools are not commonly available. VASSAL will deliver a rare opportunity to explore and document the potential benefits of and challenges in deployment in order to leverage the awareness and make inroads to broader exploitation by end-users (especially SMEs) in segments, where these issues are being overlooked due to the alleged non-returnability of the investment.

Popis česky
Projekt VASSAL se zaměřuje na využití vědecké excelence a inovační kapacity konsorcia v oblasti softwarového inženýrství k podpoře bezpečnosti a zabezpečení digitalizovaných ekonomik a společností. Klíčovým cílem je spojit odborné znalosti konsorcia v konkrétních oblastech za účelem posílení a vytvoření nových znalostí pro robustní a odolné SW inženýrství prostřednictvím vědecké strategie kombinující návrh založený na modelu, formální metody a ekonomiku pro zdrojové kódy a systémy. Jak se SW stává složitějším, zajištění jeho bezpečnosti a zabezpečení (bez zranitelností) je stále náročnější a životnější, a to nejen v systémech kritických pro bezpečnost, ale i v různých operačních systémech a také v IoT. Formální metody a design založený na modelech hrají stále významnější roli a staví na jejich již rozšířeném použití v aplikacích kritických z hlediska bezpečnosti, jako je automobilový průmysl nebo letecký průmysl. Jako základní stavební kameny v inženýrském procesu umožňují vybudovat robustní a odolné SW a HW systémy (security-/safe-by-design) zajišťující spolehlivost a správnost, využívající kybernetickou bezpečnost a zlepšování životního cyklu vývoje, které vedou k úsporám. v provozních nákladech systémů. Ekonomické posouzení a důsledky pokročilých nástrojů SW inženýrství nejsou běžně dostupné. VASSAL poskytne vzácnou příležitost prozkoumat a zdokumentovat potenciální přínosy a výzvy při zavádění s cílem zvýšit povědomí a proniknout k širšímu využití ze strany koncových uživatelů (zejména malých a středních podniků) v segmentech, kde jsou tyto problémy přehlíženy z důvodu údajné nenávratnosti investice.

Klíčová slova
Formal methods, model-based-design, safety and security of software, economics of software tools, software engineering

Označení

SEP-210979090

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav inteligentních systémů
- příjemce (25.09.2023 - 30.06.2027)
Commissariat a l'Énergie Atomique
- spolupříjemce (25.09.2023 - 30.06.2027)
Fakulta podnikatelská
- spolupříjemce (25.09.2023 - 30.06.2027)
Honeywell International, s.r.o.
- spolupříjemce (25.09.2023 - 30.06.2027)