Detail projektu

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice

Období řešení: 01.02.2019 — 31.12.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- plně financující (2019-03-07 - 2022-01-31)

O projektu

V současnosti nelze ignorovat trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v mezinárodním prostředí. Hlavními cíli digitální transformace je získávání nových dat a využití těchto dat k přeorientování starých procesů. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů. Výsledky několika výzkumných studií ukázaly, že firmy s inovativními obchodními modely mají vyšší obrat a ziskovost ve srovnání s obdobnými firmami ze stejného odvětví a regionu. Proto je tento projekt velmi důležitý i pro hospodářský růst a udržitelný rozvoj ČR. Problém bude analyzován dle nejnovějších poznatků, aspektů digitální transformace a zkušeností partnerů řešitelů z úrovně digitalizace MSP v Lotyšsku, Rakousku, Německu a Estonsku. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Bude vytvořená certifikovaná metodika pro hodnocení úrovně digitální zralosti MSP v ČR a platforma rozpoznání příležitostí pro transformace obchodních modelů, jenž umožní MSP a) zhodnotit úrověň jejich digitální zralosti b) zvýšit inovační aktivitu c) generovat udržitelnou tvorbu hodnoty pro zákazníka d) aplikovat scénáře implementace digitální trasformace do obchodních modelů e) zvýšit obchodní výkonnost f) akcelerovat proces učení a rozvoj kompetencí v oblasti rozvoje obchodních modelů a digitální transformace g) internacionalizovat se.

Popis anglicky
The project aims at strengthening the innovative capacity, competitiveness, sustainability and level of digitization of SMEs. It enables SMEs: a) to evaluate a level of digital maturity b) to increase innovation activity c) to generate sustainable value creation for customers d) to apply the implementation of digital transformation to business models e) to increase company performance f) to accelerate the learning process and the development of competencies in the business models and digital transformation g) to internationalize.

Klíčová slova
Malé a střední podniky; digitální úroveň; inovační potenciál; transformace obchodních modelů; nástroje, metody a modely; nové konkurenční výhody; obchodní výkonnost;

Klíčová slova anglicky
Small and medium enterprises; digital level; innovation potential; business model transformation; tools, methods and models; new competitive advantages; business performance;

Označení

TL02000215

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- příjemce (14.06.2018 - nezadáno)

Výsledky

KRMELA, A. Towards Sustainability through Business Model Dynamics in the Era of Digital Transformation. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2019. p. 35-35. ISBN: 978-80-214-5755-3.
Detail

SVOBODOVÁ, K.; ZICH, R. Customers´ Perception of Value in the Context of Value Co-creation Concept: A Pilot Study. Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020. Mladá Boleslav: 2020. p. 276-288. ISBN: 978-80-7654-015-6.
Detail

STRAKOVÁ, J.; ŠIMBEROVÁ, I.; PÁRTLOVÁ, P.; VÁCHAL, J.; ZICH, R. The Value Chain as the Basis of Business Model Design. Journal of Competitiveness, 2021, vol. 13, no. 2, p. 135-151. ISSN: 1804-171X.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; STRAKOVÁ, J.; ZICH, R.; VÁCHAL, J.; CHLEBOVSKÝ, V.; KOCMANOVÁ, A.; SCHÜLLER, D.; ŠIRÁŇOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F.; BŘEČKOVÁ, P.; MAREŠ, M.; FRÉLICH, M.; KAŇOVSKÁ, L. Souhrnná výzkumná zpráva. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2022. s. 1-82.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Can Digital Transformation Facilitate More Sustainable Business Models?. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation for Business Model Innovation Collected abstracts and programme of international scientific conference. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2021. ISBN: 978-80-214-6004-1.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; KORAUŠ, A.; SCHÜLLER, D.; SMOLÍKOVÁ, L.; STRAKOVÁ, J.; VÁCHAL, J. Threats and Opportunities in Digital Transformation in SMEs from the Perspective of Sustainability: A Case Study in the Czech Republic. Sustainability, 2022, vol. 14, no. 6, p. 3628-3645. ISSN: 2071-1050.
Detail

ŠIMBEROVÁ, I.; STRAKOVÁ, J.; ZICH, R.; CHLEBOVSKÝ, V.; KOCMANOVÁ, A.; VÁCHAL, J.; SCHÜLLER, D.; KAŇOVSKÁ, L.; SMOLÍKOVÁ, L.; MILICHOVSKÝ, F. Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice. GRADA Publishing, a.s. 2022. GRADA Publishing, a.s. 2022. Praha: GRADA Publishing, 2022. 312 s. ISBN: 978-80-271-3431-1.
Detail

CHLEBOVSKÝ, V. Legal Aspects of Digital Marketing Communication in the Scope of International Business – Unsolicited Advertising Case Comparison. PERSPECTIVES OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT: DIGITAL TRANSFORMATION FOR BUSINESS MODEL INNOVATION: ECONOMIC, MANAGEMENT, FINANCE AND SYSTEM ENGINEERING FROM THE ACADEMIC AND PRACTITIONERS VIEWS. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2021. p. 49-56. ISBN: 978-80-214-6005-8.
Detail