Detail projektu

Vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy v Rakousku a v České republice

Období řešení: 01.09.2015 — 31.05.2016

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- plně financující (2015-09-01 - nezadáno)

O projektu

V rámci projektu se uskuteční vědecké semináře z oblasti kolejové dopravy pro zainteresované studenty (max. 8 studentů z každého státu) i zúčastněné akademické pracovníky tak, aby získali přehled o železničním stavitelství a provozu jiného státu. Budou projednávána mj. následující témata: Interoperabilita v železniční dopravě, železniční provoz v elektrické trakci, konstrukce infrastruktury - železniční pražce, výhybky a výhybkové konstrukce, tunely a mosty, testování konstrukčních součástí kolejových drah a kolejových vozidel, analýza škod , návrh železničních staveb s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kromě toho budou uskutečněny v obou zemích exkurze k temátu železniční technika a železniční provoz.

Popis anglicky
The project will include scientific seminars in the field of rail transport for interested students (max. 8 students from each state) and the participating academics in order to obtain an overview of the railway structures and operation of another state.Among other things the following topics are discussed Interoperability of rail traffic, rail traffic in electric traction, the construction of infrastructure - railway sleepers, switches and crossings, tunnels and bridges, testing structural components of rail tracks and rolling stock, injury analysis, design of railway structures with regard to persons with reduced mobility. In addition excursion trips will be carried out in both countries to the topic of rail structures and rail traffic.

Klíčová slova
železniční doprava, interoperabilita železniční infrastruktury

Klíčová slova anglicky
railway transport, interoperability of railway infrastructure

Označení

73p16

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- příjemce (01.09.2015 - nezadáno)