Detail projektu

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcí

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Podmínky pro návrh a provoz hydrotechnických konstrukcí se vlivem klimatických změn mění a s nimi se mění i požadavky kladené na ně. Především se jedná o požadavky spojené se zvětšením jejich kapacity, spolehlivosti, odolnosti, životnosti, měřicí přesnosti atd. Podstatou řešení projektu je provedení výzkumu zaměřeného na úpravy stávajících konstrukcí a vývoj nových vyhovujících současným požadavkům. Jednat se bude o konstrukce používané na přehradách, jezech, MVE a spádových stupních, ochranných hrázích a v oblasti měření průtoku.

Klíčová slova
hydrotechnické konstrukce; bezpečnost; spolehlivost; odolnost; životnost

Klíčová slova anglicky
hydraulic engineering constructions; safety; reliability; resistance; lifetime

Označení

FAST-S-16-3757

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Fránková Hana, Ing. - spoluřešitel
Hrabovský Michal, Ing. - spoluřešitel
Kammermayer Jan, Ing. - spoluřešitel
Major Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Műnsterová Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Nehudek Adam, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Neuvirt Petr, Ing. - spoluřešitel
Pařílková Jana, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šulc Jan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2016 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2017)

Výsledky

MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Návodní úplav před pravoúhlým ostrohranným přelivem se širokou korunou. In 30th Sympozium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2016. s. 53-56. ISBN: 978-80-87117-14-9.
Detail

ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J.; JANDORA, J. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, vol. 67, no. 4, p. 329-338. ISSN: 1338-4333.
Detail

ŠPANO, M. Úvod do problematiky stupňovitých skluzů na přehradách. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 7/2016, s. 6-10. ISSN: 1211-0760.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLEK, L.; FRÁNKOVÁ, H.; PAZDÍREK, O. The measurement of the water level in the Hornice reservoir. In EUREKA 2016 - 4th conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2016. p. 219-242. ISBN: 978-80-214-5338-8. ISSN: 2464-4595.
Detail

NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů. 2016. s. 1-26.
Detail

HRABOVSKÝ, M.; ZACHOVAL, Z. Návrh balvanitých skluzů - porovnání metod stanovení odolnosti povrchu při málo provzdušněném proudu. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-47.
Detail

FRÁNKOVÁ, H.; PAŘÍLKOVÁ, J. Těsnění hráze metodou BioSealing. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-57.
Detail

KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z. Zanášení nádrží VD. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-35.
Detail

NEUVIRT, P.; ZACHOVAL, Z. Analýza použitých uzávěrů na spodních výpustech přehrad v ČR. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-30.
Detail

HRABOVSKÝ, M. Posouzení odolnosti balvanitého skluzu na toku Lomná v km 1,9. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KAMMERMAYER, J. Vyhodnocení zanášení a doba životnosti nádrže. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

NEUVIRT, P. Návrh spodních výpustí přehrady. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

NEHUDEK, A. Kapacitní charakteristika ponořeného rozstřikovacího uzávěru. In Juniorstav 2017. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Vliv bočního úplavu na přelivu se širokou korunou s bočním zúžením na součinitel přepadu. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-19.
Detail

MAJOR, J. Boční úplav na koruně přelivu se širokou korunou s bočním zúžením. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

MŰNSTEROVÁ, Z. Odhad velikosti efektivního zrna zemin metodou EIS v laboratorních podmínkách. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

MŰNSTEROVÁ, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Neustálený proces kolmatace a sufoze. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1 ( s.)
Detail

ZACHOVAL, Z. Splaveniny ve vodních tocích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-155.
Detail

MAJOR, J. Vliv příčného rozměru přítokové šachty na přepad přes přeliv se širokou korunou. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017 / 2, č. 2, s. 118-124. ISSN: 2336-7148.
Detail

NEHUDEK, A. Optimalizace tvaru usměrňovacího prvku pro rozstřikovací uzávěry pomocí 3D numerického modelování. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 820-824. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

KAMMERMAYER, J. Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 800-805. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J. Počátek pohybu stejnozrnných splavenin používaných pro hydrotechnický výzkum v LVV. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2018. s. 1-34.
Detail

MAJOR, J. Vliv příčného rozměru šachty na charakteristiky přepadu přes přeliv se širokou korunou. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Brno University of Technology, Fakulty of Civil Engiineering, 2018. s. 807-812. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J. Korunový úplav na pravoúhlém přelivu se širokou korunou s přítokovou šachtou. In 32nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 94-99. ISBN: 978-80-87117-17-0.
Detail

ZUBÍK, P.; KOZÁK, J. Měření rozložení rychlostí v meziválcovém prostoru metodou PIV. In 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2016. s. 124-127. ISBN: 978-80-87117-14-9.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; JAUDZEMS, G.; YANEV, Y.; TONEVA-ZHEYNOVA, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A. Monitoring of Changes in Water Content in Soil Pores of Earth-Fill Dams. In Management of Water Quality and Quantity. neuv. Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2019. p. 307-329. ISBN: 978-3-030-18358-5.
Detail

ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J.: LVV_Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin; Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin se záchytnou sítí na písky a štěrky. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail