Detail projektu

Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Rozvoj a využití ucelené metodiky analýzy konstrukcí na bázi kvazikřehkých kompozitů. Východiskem je experiment s inverzní analýzou - identifikací parametrů materiálu výpočtového modelu. Použije co nejvýstižnější model založený na nelineární lomové mechanice kontinua, kterým lze modelovat vznik trhlin a lomové procesní zóny, resp. zohlednit vliv únavy betonu. Vzhledem k velké heterogenitě materiálu je žádoucí statistické zpracování vedoucí k aplikaci numerických simulačních metod typu Monte Carlo k odhadu spolehlivosti prvku či konstrukce.

Popis anglicky
Development and use a consistent methodology for analysis of structures based on quasi-brittle composites. The starting point is an experiment and inverse analysis - identification of material parameters values of the calculation model. Use the best model based on nonlinear fracture mechanics of continuum, which can model the cracking and fracture process zone, and recognize the impact of fatigue of concrete. Due to the heterogeneity of the material is appropriate statistical analysis and application of numerical simulation methods Monte Carlo type to estimate the reliability of an element or structure.

Klíčová slova
kvazikřehký kompozit, experiment, inverzní analýza, identifikace parametrů, numerický model, trhlina, lomová procesní zóna, simulační metoda, spolehlivost

Klíčová slova anglicky
quasi-brittle composite, experiment, inverse analysis, parameter identification, numerical model, crack, fracture process zone, simulation method, reliability

Označení

FAST-S-10-37

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

FRANTÍK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí. Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0527-1.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Vybrané fyzikálně-mechanické vlastnosti betonu vzorků pro lomové a únavové zkoušky. In New Trends in Statics and Dynamics of buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-227-3373-1.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Diagramy zatížení posun ze statických zkoušek betonu v tlaku. In Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Štrbské Pleso, Slovenská republika: 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-89284-68-9.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Comparison of Elasticity Modulus Values of Concrete Specimen Determined Using Non-destructive Methods and Fracture Tests. In Interantional Conference NDT 2010 - Non-Destructive Testing in Engineering Practice. Brno, Česká republika: 2010. p. 64-69. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

PAIL, T.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M. Specializovaný MKP model lomu trámce. In International Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Štrbské Pleso, Slovenská republika: 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-89284-68-9.
Detail

ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Probabilistic analysis of response of special cement based fibre-composite façade panel. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), 2010, vol. 5, no. 2, p. 87-94. ISSN: 1336-9024.
Detail

KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B. Utilization of electromagnetic and acoustic emission in monitoring of fracture of cementitious composites. Key Engineering Materials (print), 2011, vol. 465, no. 1, p. 503-506. ISSN: 1013-9826.
Detail

LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Artificial neural network based inverse reliability analysis. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2010, vol. 1, no. 10, p. 187-188. ISSN: 1617-7061.
Detail

FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.: testovací rám; Testovací rám pro spojitý nosník. Laboratoř Ústavu stavební mechaniky C142. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/lehky.d/testram/testram.html. (funkční vzorek)
Detail