Detail projektu

Elektronicky řízené aktivní kmitočtové filtry

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-05-06 - nezadáno)

O projektu

Hlavním cílem projektu je podpora nadstandardní sebevzdělávací a tvůrčí činnosti zainteresovaných studentů - doktorandů v oblasti aktivních kmitočtových filtrů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je soustavná práce na teoreticky náročné problematice elektronického řízení filtrů vysokého řádu. Dílčími cíli řešení jsou nalezení zákonů řízení parametrů bloků 2. řádu pro běžně používané aproximace kmitočtových charakteristik bez nul i s nulami přenosu, nalezení „optimální“ řízené struktury filtrů 2. řádů, a syntéza bloku řízení. Náročnost těchto úkolů posouvá tento projekt nad rámec standardní disertační práce.

Popis anglicky
A main goal of the project is the support self-culture and creative activity of interested students in the area of active frequency filters. An instrument for achievement this goal is the systematically work on the theoretically difficult problems an electronically controlled higher-order filters. The partial goals of solving are finding of laws of control biquads paremeters for currently used approximation of frequency characteristics without and with transmission zeros, finding of the optimal controlled second order structure and contolling block synthesis. Severity of these tasks shifts this project above scope standard thesis.

Klíčová slova
Elektronické řízení, moderní aktivní prvek, OTA, BOTA, MOTA, CCCII....

Klíčová slova anglicky
Electronic control, modern active element, OTA, BOTA, MOTA, CCCII....

Označení

1803/2002/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Olšák Michal, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Gubek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (06.05.2002 - nezadáno)

Výsledky

OLŠÁK, M., GUBEK, T. Electronically controlled bandpass filter design. In Student EEICT 2002. Brno: 2002. p. 383 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

GUBEK, T., OLŠÁK, M. Simplification of Frequency Transformation for High-Order Filters using Functional Interpolation. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina - Slovak Republic: University of Zilina, 2002. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

GUBEK, T., OLŠÁK, M. Simplification of Frequency Transformation for High-Order Filters using Functional Approximation. In International Conference Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 207 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

OLŠÁK, M., MATĚJÍČEK, L., VRBA, K. Transformační články pro realizaci přeladitelných imitancí vyššího řádu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 65, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K. Transformation Cells for Adjustable Nth-Order Immittances. In International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: VUT Brno, 2002. p. 212 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., ČAJKA, J. Higher-order admittance function synthesis suitable for highpass filter design. In 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava Ilkovičova 3 812 19 Bratislava Slovak Republic: 2002. p. 63 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

OLŠÁK, M., ČAJKA, J., VRBA, K. New electronically tunable high-order highpass filters using OTAs and BOTAs. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., GUBEK, T. Current-Controlled High-Order Bandpass and Notch Filters. In International Conference Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Zilina - Slovak Republic: University of Zilina, 2002. p. 21 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail