Věda a výzkum

Oblasti vědy a výzkumu na VUT přispívající k udržitelnému rozvoji

Vnímáme odpovědnost technické univerzity přispívat k řešení společenských výzev ve věci ochrany životního prostředí a klimatu, udržitelnosti a kvality. Zkrátka všeho toho, co řadíme pod pojem Green Deal, kterým vyjadřujeme přijetí odpovědnosti za udržitelnost a kvalitu života na Zemi.


V rámci naší výzkumné a vývojové činnosti se zaměřujeme mimo jiné i na technologie, které mají minimalizovat negativní vliv lidské činnosti na klima a životní prostředí, a to ve třech zásadních oblastech:

 • snižování emisí CO2, na kterých se podílí:
  • energetika
  • doprava
 • využívání alternativních energetických zdrojů:
  • obnovitelné zdroje energie (FTE, VTE)
  • bezuhlíkové a bezemisní energetické technologie - vodík, jádro
  • doplňkové a sekundární využívání zbytkové elektrické energie a tepla (recyklace, rekuperace, kogenerace, akumulace)
 • zpracování odpadů:
  • sekundární využití odpadů a jejich přeměna na sekundární materiály, elektrickou energii či teplo
  • využití přebytků elektrické energie z obnovitelných zdrojů či tepla

Elektromobilita


V oblasti elektromobility realizuje VUT desítky výzkumných a vývojových projektů. I z tohoto důvodu jsme v červnu 2022 jsme podepsali memorandum o spolupráci na rozvoji elektromobility s městem Brnem, ve kterém jsou zmíněna tato témata:

 • smart řešení Vehicle to Grid, Vehicle to Home (V2G|V2H), při kterých dochází z obousměrnému využití elektrické energie, a to z přebytků energie z fotovoltaických a větrných elektráren a EV baterií
 • nabíjecí stanice
 • aplikace k propojení služeb nabíjení, rezervace místa a platby za parkování pro vyrovnání zatížení sítě
 • nabídka témat elektromoblity pro bakalářské a diplomové práce
 • expertní a přednášková činnost pro veřejnost

Odborníci z VUT dále provádějí výzkum a vývoj v oblasti:

 • elektropohonů, elektro hydraulických a hybridních pohonů vozidel, včetně těch se zpětnou akumulací energie - rekuperací 
 • elektrovozidel s nulovými emisemi 
 • dynamiky chování vozidel a podvozku
 • optimalizace automobilových konstrukcí
 • EV baterií a akumulátorů pro pohony vozidel vč. řešení bezpečnosti provozu a nabíjení akumulátorových baterií 

Akumulátory a baterie

VUT iniciovala vznik Českého bateriového clusteru.

V oblasti akumulátorů a baterií se odborníci VUT zabývají zejména vývojem:

 • palivových článků (nízkoteplotní alkalický palivový článek)
 • bateriových (żejm. elektrochemických) úložišť:
  • vývoj nových typů akumulátorů: na bázi Li (Li-S) a Na (Na-Ion), moderní typy baterií užívajících Pb (olovo) a zlepšování parametrů vč. vývoje elektrolytů pro Li-ion, Na-ion akumulátory
  • vývoj EV baterií (elektro-vehicle batteries)
  • zkoumání degradačních mechanismů baterií a akumulátorů, deaktivace a recyklace

Energetika

Obnovitelné zdroje: fotovoltaické a větrné elektrárny (FVE a VTE)

 • vývoj fotovoltaických článků a panelů, vč. měření jejich účinnosti
  • vývoj nových FV článků na bázi perovskitu - minerálu, který je vysoce účinný (25 %) ve srovnání s křemíkovými články
 • vývoj systémů pro řízení a optimalizaci výroby elektrircké energie z FVE a VTE s bateriovou akumulací

Inteligentní distribuční sítě

 • vývoj systémů pro modelování, řízení provozu, podporu řízení toku EE vč. vyrovnávání proměnného zatížení a dodávek energie z doplňkových zdrojů: fotovoltaické a větrné energie
 • vývoj systémů pro diagnostiku rozvodných zařízení a lokalizaci poruch
 • vývoj technologií pro navrhování ekologických zařízení vysokého napětí

Nízkoemisní a nízkouhlíková energetika

 • výzkum a vývoj technologií v oblasti nízkoemisní energetiky a nízkouhlíkových technologií (např. jaderná energetika, vodíkové technologie)
 • výzkum zplyňování biomasy za vysoké produkce vodíku (až 70 % objemu)
 • zvyšování tepelné účinnosti spalovacích zařízení (např. kondenzací vlhkosti spalin)

Stavebnictví

 • výzkum a vývoj pokročilých stavebních materiálů s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů – zejména náhrada za energeticky náročnou výrobu cementu
  • bezcementové betony,
  • pórobetony,
  • příměsové betony (recyklované stavební materiály, strusky, hlušina po těžbě nerostných surovin)
  • polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do silně agresivního prostředí
 • vývoj nových konstrukčních materiálů a stavebních hmot z komunálního odpadu a druhotných surovin (recyklátů) i nebezpečného odpadu, např. konstrukční desky, cementotřískové desky
 • nízkoenergetické stavby - přístup Do No Significant Harm a Nearly Zero Energy Buildings
 • 3D tisk stavebních konstrukcí

Vodní hospodářství

 • výzkum a vývoj v oblasti budování a provádění adaptačních opatření v krajině pro posílení retence a zadržení vody v krajině, ochrana před suchem i vodní erozí, stabilizace ekosystémů a zvýšení biologické rozmanitosti
 • výzkum kultivačních a rekultivačních řešení, např. rozvoj malých vodních ploch

Odpady

komunální – široké spektrum: zejména obaly, zvláště plasty, ale i kaly z ČOV – zvláštní kategorií jsou odpady nebezpečné – chemické, biologické, aj. vč. jaderného

 • výzkum v oblasti
  • recyklovatelnosti a sekundárního využití odpadů
  • navrhování logistických řetězců svozu odpadů (svoz - separace a zpracování - recyklace a využití) vč. prognózování a modelování produkce odpadů
  • energetické využití odpadů – WtE (waste-to-energy)
  • vývoj nových materiálů na bázi zpracování a sekundárního využití odpadů
 • vývoj technologií pro čištění spalin, odpadních plynů, odpadních vod

Vývoj nových materiálů

Vývoj nových materiálůz recyklovaných surovin či originálních biomateriálů

 • výzkum a vývoj materiálů na bázi biomasy – bioplasty, např. lignin
 • vývoj organických polovodičů pro bioelektronická zařízení
 • výzkum a vývoj materiálů zvyšujících účinnost využití EE v elektrotechnice a tedy snižující spotřebu elektrických přístrojů
  • v oblasti křemíko-uhlíkových materiálů (SiC – silicon-carbid) pro výrobu polovodičů, které mají o 6–30 % vyšší účinnost využití EE než klasické křemíkové polovodiče (tj. snížení energetické náročnosti) za současné schopnosti provozu při vyšších teplotách
 • vývoj technologií na výrobu biomateriálů

Světlo a světelný smog

 • optimalizace jasu a osvitu pohybujícího se objektu anebo statického (veřejného) osvětlení, vč. měření spektra a rozložení jasu a osvitu veřejného osvětlení či osvětlení komunikací prostřednictvím jasového analyzátoru
 • výzkum měření vlivu umělého světla na živé organismy a životní prostředí (biodynamické osvětlení)

Vodík a vodíkové technologie

V oblasti vodíkových technologií se hledají účinnější technologie výroby a energetického využití.

 • vodík v dopravě – vyžaduje čistý vodík vyráběný elektrolýzou (elektrolyzéry) – elektrolýza vody, kyselin, chloridu sodného, apod.
 • vodík v chemickém/petrochemickém průmyslu se vyrábí zejména metodou parního reformingu, tj. štěpení uhlovodíků vodní parou

  Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková