prof. Ing.

Zbyněk Keršner

CSc.

FCE, STM – Professor

+420 54114 7362
Zbynek.Kersner@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.

Projects

 • 2022

  Analýza lomové odezvy zkušebních těles z jemnozrnného cementového kompozitu s akcentem na vliv mineralogického složení ITZ v okolí horninové inkluze a způsobu přípravy koncentrátoru napětí, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  8J22AT008, Kvantifikace role konopných vláken na samovyhojovací procesy ve vybraných kompozitech na základě lomově-mechanických parametrů (KvaRK), zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2021

  Komplexní hodnocení lomové odezvy materiálů stavebních konstrukcí s využitím zacílené rentgenové tomografie, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Využití Microplane modelu k analýze chování cementových kompozitů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Analýza lomové odezvy kvazikřehkých materiálů s pokročilou podporou tomografických dat, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Využití pokročilých materiálových modelů k modelování rozhraní matrice-inkluze, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  8J20AT013, Aspekty integrity a trvanlivosti kompozitů s recyklovaným plnivem (InDuRAC), zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2019

  Rozvoj metodiky pro kvantifikaci změn vnitřní struktury materiálů s využitím výpočetní tomografie, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Kvantifikace vlivu adheze rozhraní inkluze-matrice na lomovou odezvu zkušebních těles, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Pokročilé vyhodnocení základních lomově-mechanických parametrů vybraných hornin z lomových testů válcových těles s šípovým vrubem, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Alkali activated aluminosilicate composites based on ceramic precursors, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Analýza vlivu rozhraní inkluze–matrice na lomové chování vybraných cementových kompozitů, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  8J18AT009, Iniciace porušování a lom kvazikřehkých stavebních materiálů, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Optimalizace lomového testu excentrickým tahem těles z kvazikřehkých materiálů s přihlédnutím k rozvoji lomové procesní zóny , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  8X17060, Fiber reinforced alkali activated composites (properties and selected durability aspects) , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2016

  Optimalizace návrhu experimentu pomocí diskrétního dynamického systému interagujících částic, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Agregační brána pro zabezpečený přenos dat z okamžitých měření fyzikálních veličin, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Problematika porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi (AMIRI), zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2014

  GA14-04522S, Investigation of processes at the formation of solid structure in the silicon oxide-Portland cement system in a relation to the properties of binder, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Pokročilé vyhodnocení lomových zkoušek malt modifikovaných příměsí pálených jílů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analýza nukleace trhlin a objemových změn u jemnozrnných kompozitů na bázi portladského cementu i alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Sledování vzniku trhlin v tuhnoucích cementových kompozitech pomocí akustické emise pro verifikaci výstupů numerických modelů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Využití vyhodnocení akustické emise (AE) snímané při lomových zkouškách pro výzkum procesů porušování v kvazikřehkých materiálech, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Numerická podpora pro modifikovanou zkoušku excentrickým tahem: aplikace pro cementové kompozity, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Malty modifikované příměsí pálených jílů popisované na několika úrovních křehkosti, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Identifikace materiálových modelů na bázi kohezivní trhliny metodami inverzní analýzy, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vliv funkce tahového změkčení v modelu „dvojí-K“ při vyhodnocení lomových experimentů na tělesech z prostého a vláknového betonu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Komplexní vyhodnocení provedených dynamických zkoušek těles z cementových kompozitů , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Vliv velikosti, geometrie a volných okrajů těles z cementových kompozitů na jejich lomovou odezvu – numerické simulace a experimenty ke zpřesnění popisu jejich porušení, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2011

  GAP104/11/0833, Odezva cementových kompozitů na únavové zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimenty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Korekce hodnot únavových charakteristik cementových kompozitů s využitím aproximací hodnot základních lomově-mechanických parametrů v čase, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP104/11/0734, Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  GAP104/10/2359, Přetvárné vlastnosti betonů vyšších pevností, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 21.12.2012
  Detail

  Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  GA103/08/0963, Základní únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  GA103/07/1276, Komplexní modelování lomu pokročilých stavebních materiálů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2004

  1K04111, Mechanismus porušení stavebních kompozitních materiálů s křehkou matricí namáhaných vysokými teplotami, zahájení: 01.07.2004, ukončení: 30.06.2007
  Detail

 • 2003

  GA103/03/1350, Komplexní spolehlivostní model předpovědi životnosti betonu, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail