Project detail

Sledování vybraných parametrů odpadní vody pro CFD modelování

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

Podstata projektu je zjištění viskozity pro různé druhy odpadních vod aplikovatelných pro program Flow 3D. Odběr vzorků a sběr dat bude prováděn na tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci s posouzením vzájemné vazby na čistírnu odpadních vod jednotlivých stokových systémů. Na základě provedených mikrobiologických a chemických rozborů bude provedeno vyhodnocení kvality odpadní vody pro: a) určení vstupních parametrů pro software Flow 3D, b) návrhové technologické parametry pro čistírnu odpadních vod.

Mark

FAST-S-13-2093

Default language

Czech

People responsible

Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kudrnová Eliška, Ing. - fellow researcher
Škařupová Karolína, Ing. - fellow researcher
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2013-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2015-12-31)

Results

ŠKAŘUPOVÁ, K.; RACLAVSKÝ, J. Možnosti sanace velkých profilů stokových sítí. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-89385-27-0.
Detail

ŠKAŘUPOVÁ, K.; RACLAVSKÝ, J. Možnosti sanace velkých profilů stokových sítí. TZB-info, 2014, roč. 16., č. 3, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P. Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27-0.
Detail

KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P. Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy. TZB-info, 2014, roč. 16., č. 5., s. 1-9. ISSN: 1801-4399.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; GLOMBOVÁ, P. Navrhování stokových sítí - Vybrané statě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2015. 90 s. ISBN: 978-80-214-5299-2.
Detail

HLUŠTÍK, P.; JEDLIČKOVÁ, V. Biological pond in the village Krumsin. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 256-263. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. p. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38-4. ISSN: 1314-2704.
Detail

HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 362-366. ISBN: 978-80-89740-08-6.
Detail

HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; STŘÍTESKÝ, L.; RACLAVSKÝ, J.: MBR; Membránová filtrační jednotka. AdMaS, Purkyňova ul., Brno. URL: http://www.admas.eu. (funkční vzorek)
Detail

HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; STŘÍTESKÝ, L.; RACLAVSKÝ, J.: AN-DIGESTER; Anaerobní fermentor. AdMaS, budova P4, Purkyňova ul., Brno. URL: http://www.admas.eu. (funkční vzorek)
Detail