Project detail

Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi

Duration: 02.01.2012 — 31.12.2014

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2012-01-01 - not assigned)

On the project

Hlavním cílem všech aktivit projektu je ověřená technologie výroby sklářského dinasu a funkční vzorky dinasu DOLL. Všechny činnosti projektu směřují k cíli, kterého bude dosaženo až v posledním roce řešení projektu. Vedlejším cílem projektu je návrh konstrukce měřícího zařízení s pracovním názvem Firecoca (fire conductivity and capacity) pro stanovení tepelné kapacity materiálu a pro stanovení součinitele tepelné vodivosti za zvýšených teplot, jeho sestrojení a ověření přesnosti měření. Tohoto cíle bude dosaženo v prosinci 2013. Dalším vedlejším cílem projektu je publikace výsledků, získaných v průběhu řešení, na konferencích a v odborných periodikách. Jedná se o tři příspěvky ročně ve druhém a třetím roce řešení projektu. V závěrečné zprávě projektu bude popsána ověřená technologie výroby hutného dinasu, fotografie funkčních vzorků a soubor všech vlastností, kterými se funkční vzorky vyznačují. Vzorky budou k dispozici u hlavního řešitele projektu P-D Refractories CZ a.s. Součástí závěrečné zprávy bude seznam všech publikací vzniklých v průběhu řešení projektu a dokumentace k měřícímu zařízení.

Description in English
The main objective of all activities of the project is proven technology and functional glass dinas and two diferent dinas specimens DOLL. All project activities will be achieved in December 2014. The secondary objective is the design of measuring devices with the working title Firecoca (Fire conductivity and capacity) to determine the heat capacity of the material and to determine the thermal conductivity at high temperatures, the building and erifying the accuracy of measurements. This will be achieved in December 2013. Another side goal of this project is the publication of the results obtained during the solution, at conferences and in professional journals. The final report of the project will be described proven technology of dense dinas, photographs, samples and functional set of all properties, which are characterized by functional samples. Samples will be available at the main investigator of the project PD Refractories CZ a.s. The final report will list all publications arising during the project and documentation of measuring equipment.

Keywords
Koksárenský dinas, sklářský dinas, měření tepelné vodivosti za zvýšených teplot

Key words in English
silica bricks

Mark

TA02010084

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-02 - not assigned)

Results

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; VAŠICA, L. Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy. In Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. 2012. s. 71-76. ISBN: 978-80-553-0899-9.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; VAŠICA, L. DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE. Paliva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze JE JF, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 106-110. ISSN: 1804-2058.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P. Problematika vývoje a aplikací nových žárovzdorných materiálů v hutnictví. In 29. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli. Ostrava: VŠB - TU OSTRAVA, FMMI, 2013. s. 10-17. ISBN: 978-80-87294-37-6.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D. SUROVINY PRO VÝROBU DINASU. In Suroviny 2013. Praha: Silikátová společnost, 2013. s. 58-65. ISBN: 978-80-02-02478-1.
Detail

VŠIANSKÝ, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M. EXAMINATION OF REFRACTORY SILICA BRICKS EXPOSED IN VARIOUS CONDITIONS. In 56th International Colloquium on Refractories 2013. Německo: ECREF, 2013. p. 168-172. ISBN: 978-3-9815813.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K. Possibilities of Reducing the Apparent Porosity of Silica Bricks for the Coke Batteries. Advanced Materials Research, 2014, roč. 897, č. 2014, s. 121-124. ISSN: 1022-6680.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; DVOŘÁK, S.; VAŠICA, L. OHŘÍVAČE VYSOKOPECNÍHO VĚTRU (OV) – DINAS V OV A JEHO VÝVOJOVÝ TREND. In Hutní keramika 2013. Ostrava: VŠB Ostrava, 2013. s. 35-41. ISBN: 978-80-87294-43-7.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D. The Influence of Mineraliser Granulometry on Dense Silica Brick Microstructure. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 11 2014, no. 8, p. 971-975. ISSN: 1307-6892.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; PETRÁNEK, V. The Influence of Fe Additives on Silica Brick Microstructure. Advanced Materials Research, 2014, vol. 911, no. 2014, p. 173-177. ISSN: 1022-6680.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K. CZECH SILICA BRICKS – HISTORY, PRESENT TIME AND FUTURE. In Refra Hitherm. Praha: 2014. p. 73-81. ISBN: 978-80-02-02529-0.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu. In Sborník konference. Slovensko: 2014. s. 92-98. ISBN: 978-80-553-1673-4.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M. History, Present State and Future of Czech Silica Bricks. INTERCERAM, 2014, vol. 2014, no. 63, p. 266-271. ISSN: 0020-5214.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.: DOLL 1; Sklářský dinas DOLL-1. P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, divize 06 Dinaska Svitavy. (funkční vzorek)
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D.; KOTOUČEK, M.; LANG, K.: DOLL-2; Sklářský dinas DOLL-2. P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, divize 06 Dinaska Svitavy. (funkční vzorek)
Detail