Project detail

Detection and research of the development of cyclic damage of modern AlMg alloys with the application of specific NDT procedures

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2009

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2007-01-01 - 2009-12-31)

On the project

Řešením projektu budou rozšířeny znalosti o stádiu iniciace a šíření krátkých trhlin v AlMg slitinách ve vysokocyklové oblasti s využitím řady moderních NDT postupů. Bude provedeno srovnání degradačních mechanismů ve tvářené a slévárenské slitině. Podstatně budou doplněny znalosti o vlivu orientace struktury a technologie její výroby na únavové vlastnosti. Nové poznatky budou získány při rozboru změn parametrů struktury povrchu v průběhu únavového zatěžování. Jsou očekávány zásadní poznatky o možnostech identifikace stádia a stupně cyklického poškození sledovaných slitin rozborem signálu akustické emise, využitím RTG difrakční analýzy (příp. nelineární ultrazvukové spektroskopie a dalších NDT postupů) při zatěžování na rezonančních a částečněi na hydraulických pulzátorech. Z hlediska metody AE bude významnou součástí této oblasti výzkumu je také prověření aplikací nejmodernějších matematických způsobů transformace digitalizovaných signálů.

Description in English
By solving of this project will be extended the knowledge about stages of initiation and short crack propagation in AlMg alloys in high cyclic fatigue area. For this identification will be used modern NDT methods. Will be realized the basic comparison ofdegradation mechanisms in selected wrought and cast alloys. Essentially will be completed knowledge about the effect of structure orientation and processing technology on final fatigue properties. New observations will be acquired at analysis of changesof surface textures along fatigue loading. There are expected fundamental finding about possibilities of identification of cyclic damage stages of monitored alloys by acoustic emission signal analysis and RTG diffraction analysis utilization (partially will be used non-linear ultrasonic spectroscopy and other new NDT methods). From point of view of AE method the verification of application of modern mathematical transformation on digitized signals will be the significant part of this research too.

Keywords
únava, defektoskopie, akustická emise, hliníkové slitiny

Key words in English
fatigue; defectoscopy; acoustic emission; Al alloy

Mark

GA106/07/0508

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2007-01-01 - 2009-12-31)

Results

MAZAL, P.; PAZDERA, L.; FIALA, J. Contribution to identification of cyclic damage development of AlMg alloy. In NDE for Safety. Brno: ČNDT, 2007. p. 169-174. ISBN: 978-80-214-3506-3.
Detail

FIALA, J.; MAZAL, P. Cycle induced microstructural changes. In NDE for Safety. Brno: ČNDT, 2007. p. 73-80. ISBN: 978-80-214-3506-3.
Detail

MAZAL, P.; ČERNÝ, M.; LIŠKUTÍN, P. Possibilities of NDT methods application by evaluation of cyclic properties of AlMg alloys. In 48th Int.Conf. of Machine Elements and Mechanisms Departments 2007. Smolenice: STU Bratislava, 2007. p. 34 ( p.)ISBN: 978-80-227-2708-2.
Detail

MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Cyclic properties of magnesium alloy AZ91 at fatigue bending loading. 2007, vol. 2007, no. 321, p. 71-75.
Detail

ČERNÝ, M.; MAZAL, P.; FILÍPEK, J. Pittingové poškození ozubených kol. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 57, č. 5, s. 51-61. ISSN: 1211-8516.
Detail

FIALA, J.; MAZAL, P.; KOULA, V. Monitoring of fatigue damage by X-ray diffraction and acoustic emission. NDT Welding Bulletin, 2008, vol. 18, no. Special, p. 11-13. ISSN: 1213-3825.
Detail

MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F. Mozliwosti oceny stopnia zuzycia lozysk metoda emisji akustycznej. Badania Materialow - Materials Testing, 2009, roč. 20, č. 8, s. 11-17. ISSN: 1734-4611.
Detail

HAMZA,J., ČERSTVÝ,R., FILUŠ,F., MAZAL, P. Vliv reálné struktury na kvantitativní fázovou nalýzu. Materials Structure, 2008, roč. 15, č. 2a, s. 40-42. ISSN: 1211-5894.
Detail

BUMBÁLEK, B.; BUMBÁLEK, L.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P. Vliv deformačního zpevnění na vlastnosti povrchové vrstvy hliníkové slitiny AlCu4Mg1. Transaction of the Universities of Košice, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 111-119. ISSN: 1335-2334.
Detail

MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.: čelisti Cracktronic; Upínací čelisti pro zařízení RUMUL Cracktronic. laboratoř č. B1/110 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1129. (funkční vzorek)
Detail

MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F.: R-mat AE; Systém snímání a zpracování signálu akustické emise ze zkušební stanice R-mat. laboratoř č. A3/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1080. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁČEK, J.; MAZAL, P.: DAL 2008; Systém zkoušení životnosti axiálních ložisek s využitím vibrační a akustickoemisní diagnostiky. laboratoř č. A3/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1128. (funkční vzorek)
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; HORT, F.; LIŠKUTÍN, P.: RUMUL AE; Snímací soustava RUMUL - AE. místnost B1/110 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1082. (funkční vzorek)
Detail