Project detail

Ověření trvanlivosti nových materiálů z druhotných surovin jako limitujícího faktoru jejich použití ve stavebních konstrukcích

Duration: 01.09.2003 — 31.08.2006

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty

- whole funder (2003-09-16 - 2006-08-31)

On the project

Produkce odpadů v ČR činí každoročně přibližně 45 mil. tun a způsobuje značnou ekologickou zátěž. Z tohoto množství se pouze přibližně 28% využije jako druhotné suroviny. Jednou z možných metod zpracování odpadů je jejich materiálové využití ve stavebních hmotách. Využití vybraných druhotných surovin ve stavebnictví se již stalo poměrně běžným, naproti tomu jiné odpadní materiály, jako např. fluidní popílky, ocelářské strusky apod. jsou doposud využívány jen minimálně, prakticky pouze v experimentálním měřítku. Není proto prozatím dostatečně známý jejich vliv na dlohodobou trvanlivost stavebních materiálů, v nichž jsou aplikovány. Podstatou navrženého projektu je proto komplexní sledování trvanlivosti stavebních hmot s obsahem odpadních surovin, s cílem maximalizovat jejich životnost ve stavebních konstrukcích, a to jak objasněním mechanismu a chemismu degradace, tak i vhodnou volbou a úpravou receptury anebo využitím jiných druhů odpadních surovin eliminovat důsledky degradace. Mezi konkrétní předpokládané výsledky lze zahrnout vznik uceleného souboru fyzikálně - mechanických a fyzikálně - chemických analýz, a na základě provádění těchto zkoušek na vyvinutých nových materiálech s obsahem odpadních surovin ověření trvanlivost těchto materiálů v normálním i agresivním prostředí. Tím bude možno jednoznačně garantovat vlastnosti jednotlivých materiálů a tím i trvanlivost z nich zhotovených stavebních konstrukcí ve smyslu zák.22/1997 Sb. v platném znění.

Description in English
The whole waste production in the Czech Republic is roughly 45 millions of tons. This enormous volume makes considerable environmental issue. Approximately 28 % are exploited as waste raw materials. One of the possibilities for the exploitation of wastes is in building material industry. Exploitation of certain types of wastes is common but on the other hand waste materials such as fluid fly-ash, steel slag etc. are exploited rarely, practically only for experimental use. Influence of these materials on long-term durability of building materials is not known property. The project is aimed on a complex monitoring durability of materials based on waste materials. Object of the project is accordingly to ascertained properties to maximize durability of materials in construction. This will be achieved by clarification of mechanisms and processes of chemical reactions leading to degradation and by suitable modification of mix design or change in the used waste. Particular results of this project will be complex set of physical -mechanical and physical - chemical analyses. By testing new materials based on waste materials placed in normal and aggressive environment according to the complex set of analyses would be possible to guarantee durability properties. By the determination of material durability is possible to asses durability of structures built from these materials according to law digest of the Czech Republic No 22/1997 in complete wording.

Keywords
Druhotné suroviny; stavební konstrukce; pojivo; plnivo; trvanlivost

Key words in English
Waste Materials; Building structures; binder; aggregate; durability

Mark

GP103/03/D087

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2003-09-16 - not assigned)

Results

BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku popílku na životnost betonu a v něm uložené ocelové výztuže. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. 1. Brno: WTA CZ, 2003. s. 251-255. ISBN: 80-02-01538-X.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Rehabilitation methods on degraded reinforced concrete structures. In TCR - 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. Minsk: xx, 2004. s. 216 ( s.)ISBN: 9999-05-777-1.
Detail

HORKÝ, O.; ZACH, J. Omítky. ERA 21, 2005, roč. 2005, č. 5, s. 97-98. ISSN: 1801-089X.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Sanace chladící věže. Fasády, 2005, roč. 3, č. 3, s. 42-44. ISSN: 1214-4592.
Detail

ŠNIRCH, Z. ANALÝZA ODOLNOSTI RŮZNÝCH TYPŮ SEKUNDÁRNÍCH OCHRAN V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2004. Vysoké Učení Technické v Brně: Vysoké Učení Technické v Brně, 2004. s. 292 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

HORKÝ, O. Možnosti využití odpadních surovin jako náhrady části plniva při výrobě stěrkových hmot. In 6. Odborná konference doktorského studia Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brne, FAST, 2004. s. 281 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

HORKÝ, O. Aplikace brusných kalů jako náhrady části plniva při výrobě stěrkových hmot. In VIII. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: VUSTAH a.s., 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-239-2635-7.
Detail

DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 318 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 301 ( s.)ISBN: 80-02-01683-1.
Detail

ŠNIRCH, Z. APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN DO MATERIÁLŮ TVOŘÍCÍCH UCELENÝ SANAČNÍ SYSTÉM. In SANACE sborník přednášek. SANACE 2005. Brno: SSBK, 2005. s. 270 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., KHESTL, F. Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 102 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. s. 176 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ŠNIRCH, Z. DURABILITY OF COATING SYSTEMS TO PROTECT ENGINEERING STRUCTURES. In Sborník konference 6th International Congress-Global Construction:Ultimate Concrete Opportunities-Young Researchers Forum. University of Dundee, Scotland: Thomas Telford Publishing, 2005. p. 95-102. ISBN: 0-7277-3410-5.
Detail

HORKÝ, O. Waste materials and teir utilization as replacement of filler during production of building materials. In Young Researches Forum. Great Britain - Dundee: MPG Books, 2005. p. 45-50. ISBN: 0-7277-3410-5.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ SKLOVITÉ UHELNÉ STRUSKY JAKO PLNIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. 1. Rájecké teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 61-63. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. p. 270-272. ISBN: 0415396565.
Detail

DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Využití energosádrovce kontaminovaného organickými látkami pro výrobu cementu. In Sádra 2005. 1. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 5-11. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

MATULOVÁ, P. POLYMERNÍ POVRCHOVÉ SYSTÉMY ÚPRAVY ČERSTVÝCH BETONŮ PROTI VYSYCHÁNÍ. In juniorstav 2005. Brno: CERM Brno, 2005. s. 151-157. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., KEPÁK, R., ŠNIRCH, Z. SNÍŽOVÁNÍ VLHKOSTI ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005. 1. VUT, FAST Brno: WTA CZ, 2005. s. 256-260. ISBN: 80-02-01768-4.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI PLNĚNÍ SANAČNÍCH MATERIÁLŮ SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. In Maltoviny 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 26-30. ISBN: 80-214-3081-8.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Possibilities of increasing polymercement mortars durability. In Book of Abstracts. 1. Rio de Janeiro, Brasil: UFF, 2005. p. 45-45. ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

HORKÝ, O., BYDŽOVSKÝ, J. VYUŽITÍ JEMNĚ MLETÉ STRUSKY JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY POJIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 101-103. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ŠNIRCH, Z. VÝVOJ UCELENÉHO SANAČNÍHO SYSTÉMU VYUŽÍVAJÍCÍHO DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Sborník konference Juniorstav 2005. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební: CERM, Brno, 2005. s. 203 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

ŠNIRCH, Z. OCHRANNÉ NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, Masarykova kolej: ČBS , Česká betonářsaká společnost ČSSI, 2005. s. 29 ( s.)ISBN: 80-903501-5-1.
Detail

HORKÝ, O., ŠNIRCH, Z., ZACH, J. APLIKACE DRUHOTNÝCH SUROVIN JAKO NÁHRADY ČÁSTI PLNIVA PŘI VÍROBĚ STĚRKOVÝCH HMOT PŘI KONSTANTNÍ KONZISTENCI. In Maltoviny 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

KHESTL, F. Vliv epoxidových nátěrů na karbonataci a sulfataci betonu. In Juniorstav 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 134 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Vustah X.konference. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 67-74. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Repair system for concrete structures with utilize of waste products. In Proceedings of the 2nd Fib CongressCondesed Papers Sesions 10-20. 1. Neapol: Fib Italia, 2006. p. 590-591. ISBN: 88-89972-06-8.
Detail

HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Utilization of chemical analyses for bridges reconstruction. In Bridges. 1. Dubrovnik: SECON, 2006. p. 1187-1194. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Posouzení rizika rozvoje alkáliového rozpínání železobetonové konstrukce popílkových sil a zásobníků škváry. In Sborník z 1. Konference Zvyšování životnosti komponenet energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. srní: 2006. s. 100-107. ISBN: 80-239-7878-0.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. APLIKACE SMĚSNÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ VATY. In Zborník přednášek Construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. s. 42-46. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Failures of coating systems used for protection of concrete structures. In Sbormík Přednášek IBAUSIL 2006. 1. Weimar: Wimar, 2006. p. 29-31.
Detail

ŠNIRCH, Z. VLHKOST ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ. In Sborník konference Juniorstav2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 121-126. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

HORKÝ, O. Stěrkové hmoty a jejich modifikace druhotnými surovinami. In Recycling 2006. 1. Brno: VUT, 2006. s. 146-151. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of desulfurised combustion gases on the durability of cooling towers. In Reapir and Renovation of Concrete Structures. 1. Dundee, Scotland: Thomas Telford, 2005. p. 73-80. ISBN: 0-7277-3405-9.
Detail

HORKÝ, O. Modifikace správkových hmot mletou struskou. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 47-52. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. Stavebně technický průzkum zatrubněného potoku. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 3 ( s.)ISSN: 1213-4112.
Detail

DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, roč. 15, č. 1, s. 50 ( s.)ISSN: 1211-443X.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. TRVANLIVOST SANAČNÍCH MATERIÁLŮ PLNĚNÝCH SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. Sanace betonových konstrukcí, 2006, roč. 16, č. 1, s. 362-367. ISSN: 1211-3700.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 239-260. ISSN: 1612-0159.
Detail

Kolektiv: Odpadové fórum 2006. Milovy (26.04.2006)
Detail

kolektiv: 27.konference Sanace a rekonstukce staveb, Brno 2005. Brno (02.11.2005)
Detail

KOLEKTIV, S.: X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč (30.05.2006)
Detail