Course detail

Business Information Systems 2

FP-Ipis2PAcad. year: 2023/2024

Předmět koncepčně navazuje na kurz Podnikové informační systémy, který je vyučován v bakalářském studijním programu Systémové inženýrství a informatika. Poskytuje přehled hlavních trendů, přístupů řízení a způsobu uplatnění podnikových informačních systémů a nových technologií vedoucích ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace. Principy jejich využití budou studentům demonstrovány na případových studiích zpracovaných vyučujícími přímo z praxe.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Knowledge of informatics, operating and database systems, office and internet applications at level of the bachelor's study of informatics. Knowledge of business economics, management, marketing, sales and finance at level of the bachelor's study of economics.

Rules for evaluation and completion of the course

Pro udělení zápočtu je nutné zpracování semestrální práce na vybrané téma. Práce je hodnocena 0-100 body, pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů.

Zkouška má písemnou (50%) a ústní část (50%). Písemná část je tvořena testem se 4 otevřenými otázkami. Na ústní části zkoušky jsou diskutována témata z přednášek.

Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení: Získání zápočtu a absolvování zkoušky.
Bude upřesněno vyučujícím.

Aims

Hlavním cílem předmětu je získání širokých znalostí z oblasti podnikových informačních systémů a nejnovějších přístupů a technologií a jejich aplikace v klíčových podnikových oblastech. Součástí bude získání teoretických poznatků i prakticky uplatnitelných znalostí potřebných pro provedení analytických prací, specifikaci požadavků, realizaci výběru, implementace a provoz podnikových aplikací. Absolventi kurzu budou schopni podílet se na řízení implementačních projektů.Studenti získají podrobný přehled o hlavních trendech, přístupech řízení a způsobu uplatnění podnikových informačních systémů a nových technologií vedoucích ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti organizace. Principy jejich využití budou studentům demonstrovány na případových studiích zpracovaných vyučujícími přímo z praxe.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1 (CS)
GOLDRATT, E.; SCHRAGENHEIM, E.; PTAK, C. Necessary But Not Sufficient. The North River Press Publishing, 2000. ISBN 978-0884271703Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)

Recommended reading

VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6 (CS)
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0 (CS)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-SI Master's

    branch MGR-IM , 1. year of study, winter semester, compulsory

  • Programme MGR-IM Master's, 2. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning