Publication detail

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

KOTRBÁČEK, P. CHABIČOVSKÝ, M. HORSKÝ, J.

Original Title

Chladicí systémy pro chlazení profilových válců

English Title

Profile roll cooling systems

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Návrhy chladicích systémů profilových válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To znamená dosáhnout co nejvhodnější chladící charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení profilových válců s laboratorním měřením chladicích účinků různých typů a konfigurací trysek. Strategie chlazení válců je vždy řešena s ohledem na prostorové možnosti válcovacích stolic a stojanů. Laboratorní měření je navrženo tak, aby se co nejvíce blížilo podmínkám v provozu. V příspěvku je popsán laboratorní postup používaný pro měření a vyhodnocení chladicích účinků jednotlivých typů trysek. Znalost chladicích charakteristik umožňuje porovnání jednotlivých typů trysek a optimalizaci parametrů ostřiků.

English abstract

Designs for profile roll cooling systems are based on process optimization. That means achieving the most suitable cooling characteristics at minimum energy intensity. When designing a new cooling, the interconnections of the thermal load calculations of the profile rolls with the laboratory measurement of cooling effects of different types and nozzle configurations are used. The roll cooling strategy is always addressed with regard to the space possibilities of rolling stands and racks. Laboratory measurements are designed to be as close as possible to operating conditions. The paper describes the laboratory procedure used for measurement and evaluation of cooling effects of individual types of nozzles. Knowing the cooling characteristics allows you to compare the different types of nozzles and to optimize the parameters of the sprays.

Keywords

válec, chlazení, tryska, životnost, kvalita, optimalizace, teplota

Key words in English

roll, nozzle, lifetime, quality, optimalisation, emperatur

Authors

KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.

Released

4. 9. 2018

Publisher

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

Location

Brezno

ISBN

978-80-973141-0-1

Book

Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov

Pages from

71

Pages to

76

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT150498,
  author="Petr {Kotrbáček} and Martin {Chabičovský} and Jaroslav {Horský}",
  title="Chladicí systémy pro chlazení profilových válců",
  booktitle="Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov",
  year="2018",
  pages="71--76",
  publisher="ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.",
  address="Brezno",
  isbn="978-80-973141-0-1"
}