Publication detail

VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL

KOHUTOVÁ, A. NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL

English Title

THE INFLUENCE OF STABILIZATION OF COLLOIDAL SIO2 SOLUTIONS ON THE FORMATION OF SOL-GEL BONDS

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Koloidní SiO2 lze charakterizovat jako suspenzi částic oxidu křemičitého v kapalné fázi. Díky dostatečně malé velikosti částic (1 - 100 nm) nezpůsobuje gravitace jejich usazování. Sol SiO2 se vyznačuje vysokou stabilitou a vysokým obsahem pevné fáze v roztoku. Pro jeho stabilizaci může být využito různých iontů, nejčastěji Na+, NH4+, Cl- a OH. Článek se zabývá výzkumem vlivu rozdílných stabilizačních iontů na tvorbu gelu a na jeho chování při sušení. Popsán je také vliv stabilizace solů na vznik vazby sol-gel v systémech s mikroplnivem. Analýza vlastností vzniklých xerogelů je provedena dostupnými analytickými metodami.

English abstract

Colloidal SiO2 can be characterized as a suspension of silica particles in the liquid phase. Thanks to the sufficiently small size of the particles (1 - 100 nm) gravity does not cause them to settle. Silica sol is characterized by high stability and high content of the solid phase in the solution. For its stabilization, various ions can be used, most often Na+, NH4+, Cl- and OH. The article deals with research on the effect of different stabilizing ions on gel formation and on its behavior during drying. The influence of sol stabilization on the formation of the sol-gel bond in systems with microfillers is also described. The analysis of properties of the resulting xerogels is performed using available analytical methods.

Keywords

Sol-gel; koloidní silika; gelační činidlo

Key words in English

Sol-gel, colloidal silica, gelling agent

Authors

KOHUTOVÁ, A.; NEVŘIVOVÁ, L.

Released

25. 1. 2023

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-80-6

Book

Juniorstav 2023 : sborník příspěvků. 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství.

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT181572,
  author="Alice {Kohutová} and Lenka {Nevřivová}",
  title="VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL
",
  booktitle="Juniorstav 2023 : sborník příspěvků. 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství.",
  year="2023",
  pages="7",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="	978-80-86433-80-6"
}