Publication detail

Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu

ŠEBESTOVÁ, P. MÉSZÁROSOVÁ, L.

Original Title

Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu

English Title

Study of the possibility of lightening lime-silica composite using waste perlite

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Pod pojmem vápeno-pískový kompozit si lze vybavit hned několik základních stavebních materiálů. Nejrozšířenějšími zástupci jsou vápeno-pískové cihly a pórobeton. Ve své podstatě se jedná o jakýkoliv materiál založený na reakci vápna a křemičité suroviny. V tomto článku je věnována pozornost kompozitu, který vychází z technologie výroby pórobetonu. Byly zkoumány možnosti vylehčení kompozitu prostřednictvím odpadního perlitu, jakožto druhotné suroviny, bez nutnosti použití hliníkového prášku, který se v technologii pórobetonu běžně používá. Byly použity náhrady 10 %, 30 %, 50 % a 100 % odpadního perlitu za písek. Na základě fyzikálně mechanických vlastností, a s posouzením mikrostruktury, bylo zjištěno, že do 50% náhrady odpadním expandovaným perlitem dochází k vylehčení kompozitu a zároveň dochází ke zvyšování pevnosti v tlaku.

English abstract

The term lime-sand composite can be recalled several basic building materials. The most common representatives are lime-sand bricks and aerated concrete. In essence, it is any material based on the reaction of lime and silica raw material. In this paper, attention is paid to composites based on aerated concrete production technology. Possibilities of lightening the composite by means of waste perlite as a secondary raw material were investigated without the need for the use of aluminum powder, which is commonly used in aerated concrete technology. Replacements of 10%, 30%, 50% and 100% waste perlite for sand were used. Based on physico-mechanical properties, and with the assessment of the microstructure, it has been found that up to 50% of the replacement of expanded perlite waste results in a lightening of the composite while increasing the compressive strength.

Keywords

Vápeno-pískový kompozit, odpadní expandovaný perlit, autoklávování

Key words in English

Lime-sand composite, waste expanded perlite, autoclaving

Authors

ŠEBESTOVÁ, P.; MÉSZÁROSOVÁ, L.

Released

13. 3. 2020

ISBN

1213-0311

Periodical

Materiály pro stavbu

Year of study

2020

Number

2

State

Czech Republic

Pages from

28

Pages to

31

Pages count

4

URL

BibTex

@article{BUT161168,
  author="Pavlína {Ondříčková} and Lenka {Mészárosová}",
  title="Studie možnosti vylehčení vápeno-pískového kompozitu pomocí odpadního perlitu",
  journal="Materiály pro stavbu
",
  year="2020",
  volume="2020",
  number="2",
  pages="28--31",
  issn="1213-0311",
  url="https://www.imaterialy.cz/rubriky/casopis-materialy-pro-stavbu/materialy-pro-stavbu-2-2020_47841.html"
}