Project detail

Termoelektrické vlastnosti a schopnost energy harvestingu alkalicky aktivovaných aluminosilikátů s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi

Duration: 01.04.2022 — 31.12.2024

On the project

Projekt je zaměřen na návrh a materiálovou charakterizaci multifunkčních stavebních materiálů s optimalizovanými termoelektrickými vlastnostmi na bázi alkalicky aktivovaných prekurzorů. Jde o materiály uplatnitelné v oblasti získávání elektrické energie (tzv. energy harvesting) ze zdrojů nezatěžujích životní prostředí. Schopnost získávaní energie je kriticky závislá na elektrických vlastnostech daných materiálů, které budou v rámci projektu optimalizovány vybranými elektricky vodivými příměsemi. U směsí bude zkoumán vztah mezi množstvím příměsí a míře zlepšení termoelektrických vlastností. Pro návrh materiálů bude provedena počítačová optimalizace s ohledem na požadovanou konzistenci čerstvých směsí, základní fyzikální, mechanické a elektrické vlastnosti. Optimalizované směsi budou zkoumány z hlediska mikrostruktury, textury, chemického a mineralogického složení a budou experimentálně stanoveny materiálové charakteristiky zahrnující mechanické, vlhkostní, tepelné a elektrické vlastnosti. Na základě výsledků bude diskutována využitelnost perspektivních variant materiálů v praxi.

Description in English
The project deals with the design and characterization of multifunctional alkali-activated construction materials with optimized thermoelectric properties. Such materials are applicable for energy harvesting from environmental-friendly sources such as solar radiation or waste heat. Since the energy harvesting ability is crucially dependent on electrical properties, materials will be optimized by electrically conductive admixtures and the relationship between the amount of a given admixture and the degree of improvement in thermoelectric properties will be investigated. The design of the materials will be conducted by using computer optimization with respect to the required consistency of fresh mixtures, basic physical, mechanical, and electrical properties. The optimized mixtures will be investigated in terms of microstructure, texture, chemical and mineralogical composition, mechanical, moisture, thermal, and electrical properties will be determined experimentally. Based on the results, the practical applica

Keywords
alkalicky aktivované aluminosilikáty;multifunkční materiály;získávání energie;termoelektrické vlastnosti;;Seebekův koeficient

Key words in English
alkali-activated aluminosilicates;multifunctional materials;energy harvesting;thermoelectric properties;Seebeck coefficient

Mark

22-00960S

Default language

Czech

People responsible

Kusák Ivo, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Bayer Patrik, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Chemistry
- (2021-03-24 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2022-04-14 - 2024-12-31)