Project detail

Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel

Duration: 01.01.2021 — 31.12.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

- whole funder (2021-01-19 - 2023-12-31)

On the project

S ohledem na to, že analýza poškození vozidel a stanovení rozsahu poškození je nezbytné pro správnou a přesnou analýzu nehodového děje je účelné stanovit jednotnou metodiku pro dokumentaci rozsahu poškození s ohledem na kompromis mezi finanční náročností, přesností a časovou náročností dokumentace a následného zpracování. Jak dokládají zkušenosti řešitelského týmu, rozdílný charakter a rozsah poškození vozidel vyžaduje využití různých přístupů k samotné dokumentaci již při ohledání vozidla. Analýza efektivnosti, využitelnosti a přesnosti vybraných metod měření a následné analýzy poškození (deformace) vozidla a nalezení dostatečně přesných a jednoduchých metod nebo kombinací jednotlivých metod, jejichž využití přinese minimalizaci odchylek výsledné kvantifikace deformační energie s přihlédnutím k charakteru poškození vozidla. Vybrané metody a jejich využitelnost bude experimentálně ověřena při dokumentaci reálných dopravních nehod. Z výstupů první fáze projektu, která mj. obsahuje dokumentaci poškození vozidel při reálných nehodách, bude možné vytvořit katalog charakteristických poškození vozidel v závislosti na typu kolizního oponenta a konfigurace střetu. Takovýto nástroj není v současné době k dispozici a znalec musí při posouzení vzájemné korespondence poškození posuzovat tento na základě zkušeností, dostupných podkladů z předmětné nehody a proveditelných analýz, popř. pátrat v dostupných výsledcích nárazových zkoušek. Podklady z předmětné nehody však bývají zejména při manipulovaných škodných událostech nedostatečné. V řadě případů by dostupnost katalogu charakteristických poškození mohla snížit náklady při znaleckém zkoumání např. snížením počtu realizovaných znaleckých experimentů. Snahou bude v rámci katalogu vytvořit kvalitní podklady pro kvantifikaci deformační energie. Stávající katalogy poškozených vozidel s kvantifikovanými parametry EES obsahují převážně zastaralé modely vozidel, přičemž výpočetní metody závisí zásadním způsobem na kvalitě dokumentace poškození vozidel. Mezi základní problémy komparace se staršími modely patří zejména neustálý vývoj v oblasti konstrukce motorových vozidel (použití moderních materiálů a tím zvyšování tuhosti karoserie vozidel, resp. řízené deformace vozidel atd.). Takováto komparace tak může vést k nesprávnému hodnocení parametru EES a následně i střetové rychlosti. Výstupy projektu přinesou zejména zpřesnění výstupů znaleckých posudků, a tedy zvýšení právní jistoty účastníků nehod. V dané problematice chybí aktuálně cílený výzkum a vývoj, projekt sleduje současné trendy v oboru. Řada postupů v praxi využívaných i znalostních databází je zastaralá a vyžaduje inovaci. I přes potenciální nástup záznamových zařízení má projekt louhodobý potenciál. Prvním důvodem je samotné stáří vozového parku v České republice a tedy značná doba, kterou lze předpokládat, než se technologie EDR (CDR, blackbox apod.) dostatečně rozšíří, aby mohla být obecně využívána při znaleckém zkoumání. Současně také analýza údajů z EDR dokládá, že získaná data je vždy nutné prostřednictvím analýzy dopravní nehody ověřit, jelikož za určitých okolností může dojít k chybnému zápisu či zkreslení. Negativní vliv může nastat v případě, kdy dochází k markantní deformaci, poškození řídící jednotky či samotné černé skříňky. Zkreslení může dále nastat z důvodu zpoždění algoritmu záznamu, nedostatečné paměti záznamu či při prokluzu kol během brzdění, akceleraci či smyku vozidla.

Keywords
dopravní nehody, vozidlo, deformace, moderní metody, znalecký posudek

Key words in English
traffic accident, vehicle, deformation, modern methods, methodology, expert analysis

Mark

CK02000084

Default language

Czech

People responsible

Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dlugoš Jozef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křižák Michal, Ing. - fellow researcher
Maxera Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2021-01-01 - 2023-12-31)
Institute of Automotive Engineering
- (2021-01-01 - 2023-12-31)