Project detail

Tvorba struktury pokročilých silikátových kompozitů se sníženou impedancí

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

On the project

Silikátové kompozity jsou využívány pro jejich schopnost vytvoření pevné a stabilní struktury, která nabízí široké spektrum variant nastavení parametrů finální hmoty. Jenou z nových oblastí výzkumu jsou kompozity se sníženou impedancí. To vyžaduje vytvoření souvislé elektricky vodivé sítě pro překročení perkolačního prahu. Dosažení nízké hodnoty impedance je možné zajistit především použitím plniva až nanoplniva s vysokým obsahem uhlíku. Podstatou řešení projektu je v systematických krocích vytvořit silikátový kompozit se sníženou impedancí. Konkrétně bude řešena otázka vlivu charakteru elektricky vodivého plniva, vlivu kompozice směsi a vlivu vytvořené mikro a nanostruktury na impedanci a fyzikálně-mechanické parametry kompozitu. Vzhledem k malé chemické podobnosti uhlíkových nanosystémů s cementovou matricí bude nezbytné funkcionalizovat uhlíkový povrch pomocí vhodných typů přísad. Následovat bude studium vlivu vnějšího prostředí jako je vlhkost, teplota, deformace, zatěžování elektrickým proudem atp. na vývoj impedance a změny mikrostuktury.

Keywords
Impedance; silikátový kompozit; perkolační práh; mikrostruktura; nanostruktura; dispergace; uhlíkové částice;

Mark

20-09072J

Default language

Czech

People responsible

Brožovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Hermann Radek, Ing. - fellow researcher
Melichar Jindřich, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mészárosová Lenka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novák Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Černý Vít, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-04-03 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Mezinárodní projekty

- whole funder (2020-02-21 - 2022-12-31)