Project detail

Výzkum a vývoj mechanicky a chemicky odolných kompozitů na bázi cementových a necementových pojiv a druhotných surovin

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2019

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- whole funder (2016-01-01 - 2019-12-31)

On the project

Prvky z taveného čediče díky svým unikátním vlastnostem nachází uplatnění při aplikacích, kde je vyžadována vysoká mechanická a chemická odolnost. Klíčem k úspěšnému řešení není ale pouze vlastní prvek z taveného čediče, ale také způsob jeho kotvení, lepení, spárování, vyplňování, správkování. Vývojem těchto typů materiálů se žadatel společně se svými partnery věnuje řadu let. Během tohoto vývoje vznikla celá řada materiálů pro přípravu podkladu, lepení a spárování. S rychlým rozvojem tohoto specifického segmentu vyvstala celá řada požadavků na nové kompozitní materiály, které se dokáží svými vlastnostmi přiblížit tavenému čediči a budou s ním plně kompatibilní. Zároveň s ohledem na udržitelnost kvality životního prostředí přicházejí stále častěji požadavky na využití zdrojů druhotných surovin pro výrobu těchto materiálů.

Description in English
Elements of basalt, thanks to its unique properties is typically used for applications that require high mechanical and chemical resistance. The key to a successful solution not only its own element of basalt, but also his way of anchoring, gluing, grouting, filling, repairing. The development of these types of materials the applicant together with its partners dedicated many years. During this development was a number of materials to the substrate, bonding and pairing. With the rapid development of this specific segment raised many demands for new composite materials that are able to bring their properties molten basalt and will be fully compatible with it. Together with regard to the sustainability of the environment come increasingly requirements for the use of secondary sources of raw materials for the production of these materials.

Keywords
čedič, odpadní látky, druhotné suroviny, cement

Key words in English
basalt, waste, secondary raw materials, cement

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004734

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Černý Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-01-01 - not assigned)

Results

ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Přísada pro spárovací hmoty na bázi cementu. 33032, užitný vzor. (2019)
Detail

HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Vysoce odolný správkový kompozit pro rekonstrukce objektu z taveného cedice s využitím druhotných surovin. 33000, užitný vzor. (2019)
Detail

JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; HODUL, J.; MELICHAR, J.: SA.C.M.+H7; Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v prostředí s vysokou teplotou. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: PL-CH; Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v chemicky namáhaném prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MELICHAR, J.; HODUL, J.: HP.C.B13; Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách.. (funkční vzorek)
Detail