Project detail

Teoretická a experimentální analýza ocelobetonových tlačených prutů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2011

On the project

Projekt je orientován na teoretickou a experimentální analýzu skutečného působení, mechanismů přetváření a mezní únosnosti ocelobetonových tlačených prutů. Konkrétně je zaměřen na zkoumání únosnosti tlačených ocelových trubek (zejména kruhového průřezu) vyplněných betonem a dále prutů otevřených průřezů částečně obetonovaných, a to s ohledem na globální ztrátu stability při vzpěru, ale též s ohledem na lokální ztrátu stability boulením stěn. Tyto jevy mohou být velmi ovlivněny vzájemným spolupůsobením obou částí průřezu – ocelové a betonové z hlediska konfigurace průřezu, ale také vlastnostmi použitých materiálů zejména z hlediska jejich pevnosti. Hlavním cílem navrhovaného projektu je zkoumání únosnosti ocelobetonových tlačených prutů s ohledem na vliv globální i lokální ztráty stability. Současně bude sledován vliv vyšší pevnosti materiálů na vzpěrnou únosnost, a to i s ohledem na efektivnost návrhu.

Description in English
The project is oriented to the theoretical and experimental analysis of the actual behaviour, failure mechanisms and ultimate load-carrying capacity of steel-concrete compression members. Particularly it is directed towards the investigation of the resistance of compression steel tubes (especially circular tubes) filled by concrete and towards the members of open cross-sections with the partial concrete encasement, with the respect to the global stability loss due to the member buckling, but also with the respect of the stability loss due to the local buckling. These problems can be influenced by the interaction of both cross-section parts – steel and concrete part from the viewpoint of the cross-section configuration, but also by the properties of the used materials especially by their strengths. The main aim of this project is the investigation of the resistance of steel-concrete compression members with the respect to the influence of the global and local stability. Simultaneously the influence of the higher material strength on the buckling resistance will be investigated, especially with the respect to the effective structural design.

Keywords
ocelobetonový tlačený prut, lokální a globální stabilita, spolehlivost, experiment, numerický model, simulační metody, spolupráce

Key words in English
steel-concrete compression member, local and global stability, reliability, experiment, numerical model, simulation methods, co-operation

Mark

MEB0810113

Default language

Czech

People responsible

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mezinárodní spolupráce

- whole funder (2010-01-01 - 2011-12-31)

Results

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. High-performance concrete-filled steel tubes. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures. Budapest: ECCS 2011, 2011. p. 1749-1754. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high-strength materials. In Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary). ECCS. Budapest: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. p. 1839-1844. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

RÖDER, V. Experimentální ověření únosnosti tlačeného prutu profilu H s obetonovanou stojinou. Juniorstav 2012, sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2012. s. 196-196. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel-concrete composite structural members using high-strength materials. In Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures". I. Singapore: Research Publishing Services: Singapore, 2011. p. 246-252. ISBN: 978-981-08-9247-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Geometrie prutů; Zařízení pro verifikaci počáteční geometrie kovových prutů kruhového průřezu. Laboratoř Ústavu KDK FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail